ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมตัวแทนสาขาวิชาการประถมศึกษา กับการแข่งขันนสื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช และอาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2566 460 Share

ขอเชิญร่วมงาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 27 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดงานครบรอบ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2566 127 Share

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ "การสอบทานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร" วันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์

จากการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุนในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) สาขาวิชาการประถมศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 32 คน เมื่อปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2566 107 Share

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 56 57 และ 58 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

โปรแกรมวิชการประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา .....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 5 มกราคม 2566 710 Share

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 (ส่งพร้อมหนังสือสำนัก ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 32 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 337 Share

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 รหัส 63 เพื่อเข้าทดสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ..... คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 269 Share

รับสมัครนักศึกษาทุนครูคืนถิ่น ปี 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต1 และเขต 2

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2565 467 Share

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง) 18-20 ก.ย. 2565

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง) แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวการพัฒนาครูพี่เลี้ยง แนวทางการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตครู นิทรรศการผลงานจากการเรียนการสอนนักศึกษาทุน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2565 544 Share

เชิญชวนร่วมเป็นกรรมการโหวตตัวแทนการประถมศึกษา รหัส 65 ผู้เข้าประกวด "

⭕ เชิญชวนพี่น้องการประถมศึกษาทุกท่านร่วมเป็นกรรมการโหวตตัวแทนการประถมศึกษา รหัส 65 ผู้เข้าประกวด โดยการ กดไลค์ กดใจ กดห่วงใย กดว้าว และกดแชร์ ( 1 ไลค์ ใจ ห่วงใย ว้าว = 1 คะแนน และ 1 แชร์ = 2 คะแนน) โดยผู้ที่มียอดกดความรู้สึก และยอดแชร์รวมกันมากที่สุด จะได้รับรางวัล SOCIAL MEDIA POPULAR VOTE ปิดโหวต วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 19:00 น.

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2565 1 621 Share

มีต่อ

ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมนางสาวเก็จมณี แซ่กือ (การ์ตูน) และนางสาวมาลี แซ่ย้าง (ใหม่) สองสาวสาขาวิชาการประถมศึกษา ในชมรมเชียร์ลีดดิ้ง และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดพระราชทานฯ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนางสาวเก็จมณี แซ่กือ (การ์ตูน) และนางสาวมาลี แซ่ย้าง (ใหม่) สองสาวในทีมเชียร์ลีดดิ้ง และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2565 850 Share

ร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จและความปัง...ของพี่เหมี่ยว “แม่ค้าออนไลน์ : maewshopcosmetic” ศิษย์เก่าการประถมศึกษา รหัส 56

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในศิษย์เก่าการประถมศึกษา พี่เหมี่ยว หรือเดือนเพ็ญ คำดำ ผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจส่วนตัว จากความฝันของนักศึกษาคนหนึ่งที่จะไปเป็นครู... แต่ชีวิตพลิกผันให้ต้องสู้ชีวิตด้วยการเรียนไป ทำงานไป จนสำเร็จการศึกษาและด้วยความชื่นชอบส่วนตัวจนกลายมาสู่ธุรกิจเงินล้าน...

เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2565 1,089 Share

ร่วมแสดงความยินดีชื่นชมศิษย์เก่า รหัส 55 คุณครูวารี กิจขุนทด รางวัล "ครูคุณภาพ ประจำปี 2565"

การประถมศึกษาขอแสดงความยินดีชื่นชมกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูวารี กิจขุนทด รหัสนักศึกษา 551121813 ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่งพนักงานราชาการ โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น "ครูคุณภาพ ประจำปี 2565" ตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2565 985 Share

รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 "ด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม"

ร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ซึ่งได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านบริการวิชาการรับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 1,313 Share

“การขยายผลกับนักศึกษาหลังจากเข้าร่วมอบรม Active Learning ต้องทำอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้จริงที่โรงเรียนปลายทาง ในเบื้องต้นเร่ิมจากตามความถนัดของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมติดตาม นิเทศก์การสอน” ดร.ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

คณาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทีมวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 740 Share

“การเรียน Active Learning ได้มากกว่าความรู้ และประสบการณ์ที่ฝังลึก เป็นทักษะของเราได้” ชยพล โคโรจวง (โย) ชั้นปีที่ 3 การประถมศึกษา

นายชยพล โคโรจวง (โย) ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 908 Share

"กระบวนการสอนแนว Active Learning ช่วยให้ครูเหนื่อยน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" ดร.มนตรี หลินภู อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

คณาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทีมวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 719 Share

“การเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้กล้า ตั้งคำถาม ไม่ได้เชื่อทั้งหมดที่ครูสอนเรา และการจะเปลี่ยนห้องเรียน Active Learning เริ่มจากที่ครูและนักเรียนเปิดใจ สร้างพลังการเรียนรู้ร่วมกันในความรู้ใหม่ ๆ” วรรณภา อยู่คง (แอ่ม) ชั้นปีที่ 3 การประถมศึกษา

นางสาววรรณภา​ อยู่คง (แอ๋ม) นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ชั้นปีที่ 3​ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 830 Share

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาน้องถิ่น(ครูคืนถิ่น) จำนวน 7 คน ที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 จำนวน 7 คน ที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการยื่นเพื่อรับการบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย #โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ในภูมิลำเนาจังหวัดของตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2565 955 Share

มีต่อ

เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดแข่งขันการออกแบบโลโก้ "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนที่สนใจ ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรภายใต้หัวข้อ “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 320 Share

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัล ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัล ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ แก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ ในหลากหลายด้านซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม ขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ ในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิด การรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  คลิก!รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2565 828 Share

งานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 5 ร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564 3,135 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 5th National Youth Design Awards

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์... ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท คลิก! รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 3,392 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 3,744 Share

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 9,446 Share

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 10,764 Share

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 10,023 Share

มีต่อ

"บูรณาการค่ายวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาไทยกับครูประถมศึกษา" 24-25 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

"บูรณาการค่ายวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาไทยกับครูประถมศึกษา" ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565 โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 63

เผยแพร่เมื่อ 29 มกราคม 2566 245 Share

นิทรรศการผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา และการแสดงศิลปนาฏศิลป์ ในกิจกรรม "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 26-28 ม.ค. 66

ร่วมชมผลงานการแสดงสื่อนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา และการแสดงนาฏศิล์สำหรับครูประถมศึกษา เนื่องในกิจกรรม ในกิจกรรม "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" 26-28 ม.ค. 66 โดยจัดแสดง ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 2 และชั้น 3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2566 367 Share


“การแสดงรำสี่ภาค” บูรณาการการเรียนรู้รายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64

“การแสดงรำสี่ภาค” บูรณาการการเรียนรู้รายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา โดยนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ควบคุมการแสดง ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช และผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 (ชั้น 3) คณะครุศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2565 311 Share

การประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร บูรณาการรายวิชา...

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้กับการศึกษารายวิชาวรรณกรรมและการจัดทาหนังสือสำหรับเด็กประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยอาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช

เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2565 335 Share


ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65

จากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา "ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา" บูรณาการบริการวิชาการ โดยนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565" ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 556 Share


กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง) 18-20 ก.ย. 2565

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง) แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวการพัฒนาครูพี่เลี้ยง แนวทางการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตครู นิทรรศการผลงานจากการเรียนการสอนนักศึกษาทุน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2565 449 Share


กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ หัวข้อ ความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ หัวข้อ ความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team) ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565 665 Share


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน 2 หมู่เรียน โดยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565 825 Share


กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อพี่ๆการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2565 1,279 Share


มีต่อ

กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันผลิตและพัฒนาครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

7-9 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 32 คน พร้อมผู้แทนคณาจารย์โปรแกรมวิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถาบันผลิตและพัฒนาครูรักษ์ถิ่นภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 210 Share

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาปฐมวัย" สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

12-13 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาทุนโครงการครูรักษ์ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 32 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (46506) 

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 175 Share

กิจกรรมพัฒนาทักษะการตรวจสุขภาพพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

23 – 24 ตุลาคม 2565 นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการตรวจสุขภาพพื้นฐานในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเป้าหมายของตนเองในอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 203 Share

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง) 18-20 ก.ย. 2565

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง) แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวการพัฒนาครูพี่เลี้ยง แนวทางการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตครู นิทรรศการผลงานจากการเรียนการสอนนักศึกษาทุน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (วังจันทร์) จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 20 กันยายน 2565 321 Share


กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในพื้นที่ห่างไกล (ช่างตัดผม) และการลงพื้นที่ฝึกตัดผมในโรงเรียนพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยส่งเสริมพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่มีความจำเป็นสำหรับครูในพื้นที่ห่างไกล หนึ่งในกิจกรรมนั่นคือ การพัฒนาทักษะการเป็นช่างตัดผม โดยนักศึกษาได้รับการพัฒนาการตัดผม ชาย-หญิง และฝึกฝนพัฒนาจากการลงพื้นที่ตัดผมนักเรียนจริงในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 13 กันยายน 2565 514 Share


กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2564

โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์และโรงเรียนในชุมชน ปีการศึกษา 2564 โดยมีเป้าหมายในการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฏาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2565 514 Share

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน

การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน" โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 รหัส 63 ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ณ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และพัฒนางานวิจัยเสร็จเรียบร้อย จึงกำหนดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 1,107 Share

โครงการพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รหัส 63

การพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) สำหรับนักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น 26-30 พ.ค. 2565 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ณ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2565 1,034 Share


กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ฝึกอบรม)

โปรแกรมวิชการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 1,653 Share


มีต่อ

บทความวิชาการเรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู และคณะ

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 690 Share

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดย มนตรี หลินภู เบญจวรรณ ชัยปลัด ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ศรวัส ศิริ เลเกีย เขียวดี ธิดารัตน์ พรมมา

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 834 Share

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี TCI 2 ผู้เขียน มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 755 Share

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม การคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 751 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาคู่มือการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนประยุกเทคใช้เทคนิค GPAS 5 Steps ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 823 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้นำตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 1,035 Share

ผลงานวิจัยและบทความ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู อ.ดร.ศรวัส ศิริ และอ.ธีรศักดิ์ อาจนรกิจ ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 1 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 964 Share

ผลงานวิจัยและบทความ กิจกรรมกลุ่มการให้คำปรึกษาเชิงสถิติเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มการให้คำปรึกษาเชิงสถิติเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.เฉลิม ทองจอน ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 2 ของ มจร อุบลปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2565 1,005 Share

ผลงานวิจัยและบทความ การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดย อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.เฉลิม  ทองจอน ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 2 ของ มจร อุบลปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2565 927 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์