--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----| ประวัติความเป็นมาของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา |----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า คณะวิชาครุศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
พุทธศักราช 2518 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครู โดยวิทยาลัยครูมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
คณะครุศาสตร์จึงสามารถผลิตครูในระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2528 มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกำแพงเพชรเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศุกราช 2528 จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร์ มาเป็น
คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อม
พระราชทานนาม "สถาบัน ราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบัน
ราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ทำให้คณะครุศาสตร์สามารถจัดการเรีนการสอนสูงกว่าปริญญาตรีและเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจาก "หัวหน้าคณะ"
เป็นตำแหน่ง "คณบดี" ก่อนการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชา
พื้นฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาภาควิชาจิตวิทยา และการแนะแนวภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชา
การศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบ และวิจัยภาควิชาพลศึกษา และนันทนาการ และ 2 ศูนย์ภาษา ได้แก่
ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ศูนย์เด็กปฐมวัย

          ปีการศึกษา 2541 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการจัด
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏและเพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ

          ปีการศึกษา 2544 คณะครุศาสตร์จัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนย์เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ส่งเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกัน
คุณภาพการศึกษา 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เด็กปฐมวัย ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชาพล
ศึกษาดำเนินการร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา) และศูนย์การศึกษาพัฒนาครู

          ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาสังกัดคณะครุศาสตร์ ได้แก่
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาในโครงการจำนวน 39 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนั้นปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรม
การอุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม คระครุศาสตร์จัดกลุ่มโปรแกรมวิชาเป็น 3 กลุ่ม สังกัดในภาควิชาดังนี
ภาควิชาการศึกษาขึ้นพื้นฐานและเทคนิคการศึกษา มีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การปฐมวัย การบริหารการศึกษา การศึกษาพิเศษ
พลศึกษา ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรม (กลุ่มดนตรี) และศิลปกรรม ภาควิชาศึกษาวิทยาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นต้น

          ปีการศึกษา 2555 โปรแกรมการประถมศึกษาได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงการแบ่งส่วนราชการ
ของการศึกษา คือ สพป. สพม. และความต้องการอัตราการบรรจุของครูประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ โดยมีการรับนักศึกษาจำนวน 2 หมู่เรียน มีนักศึกษา 96 คน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 คน ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555

          ปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะคุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ
(MOU) โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
“โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้พื้นที่ความรับผิดชอบผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ใน 16 อำเภอ และ 28 ตำบล 31 โรงเรียน ที่มีจำนวนอัตราบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 32 คน โดยมีรายละเอียด คลิก!

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m