เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทุกท่านที่รักและเคารพผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต...

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมพิธี "คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์" แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2564 วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.(ผ่านระบบออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2564 63 Share

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 59 สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 6 คน สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ

...โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ทั้ง 6 ท่าน ในความตั้งใจ ฝึกฝน พยายาม ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะมีการเรียกตัวเข้ารับราชการครู.... 

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2564 2 146 Share

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 59 - 61 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. ถึง 8 ก.ย. 64 ดังรายละเอียด....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น | นศ.รหัส 59,60,61 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | นศ. รหัส 60 

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 103 Share

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ ศูนย์ สำนัก คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ กสศ. 

เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564 384 Share

การประชุมร่วมภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพครู ซึ่งการดำเนินงานในปี 2563 ได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น

เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2564 369 Share

ให้ยืมคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ต) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และสุโขทัย จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มีประกาศ....

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 1 445 Share

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA) ประจำปีการศึกษา 2563

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564  โดยปีการศึกษา 2563 มีรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม....

 

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2564 1 683 Share

ผังการทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับผ่านการเห็นชอบงจากคณะอนุกรรมการ)

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 1 3,316 Share

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากการประถมศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 2 647 Share

มีต่อ

การประถมศึกษาขอชื่มชมผลงาน รางวัลชนะเลิศ สื่อวิดีทัศน์ TO BE NUMBER ONE "การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 "เสียงจากครูทูบี" นำเสนอเรื่องราวของครูกล้วย เจนจิรา ศิษย์เก่าการประถมศึกษา รหัส 55

...."เสียงจากครูทูบี" นำเสนอเรื่องราวของครูกล้วย เจนจิรา อนุรักษ์ ครูผู้อยู่บนเส้นทาง TO BE NUMBER ONE มามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่วัยเรียนที่ จ.พิจิตร จนกระทั่งมาเป็นครู ครูกล้วยก็ยังอยู่บนเส้นทางนี้อย่างภาคภูมิใจ" สะท้อนถึงความยั่งยืนของโครงการ TO BE NUMBER ONE

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2564 268 Share

"ครูอาสา" ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวอภิญญา วนารังสี นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษากับกิจกรรมจิตอาสา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของชื่นชม นางสาวอภิญญา วนารังสี  รหัส 621121429 ใช้เวลาซึ่งช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 กับการปฏิบัติหน้าที่ "ครูอาสา"...

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 6 1,014 Share

ศิษย์การประถมศึกษากับบทบาท "พระเอก" "นางเอก" มิวสิควีดีโอเพลงบน Youtube Liltan - ฉันมีแค่เธอ

ร่วมชมความสามารถของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษากับ นางเอกมิวสิค "ไอโกะ" 601121716 นางสาวนากิษะ วันคำ และพระเอกมิวสิค "อั้ม" 601121717 นายรณชัย พรศักดิ์ ในมิวสิควีดีโอบน Youtube ในผลงาน "ฉันมีแค่เธอ" โดยลิล ตาล

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 1 770 Share

การประถมศึกษา ขอชื่นชมศิษย์เก่า คุณครูติดา คล้ายวงศ์ประยูร เป็นครูผู้สอนที่มีผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) สูงระดับประเทศ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีและชมกับศิษย์เก่า นายติดา คล้ายวงศ์ประยูร รหัส 581121233 ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โรงเรียนบ้านบึงพร้าว อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2564 1 408 Share

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 58 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 63

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าการประถมศึกษา ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีสอบแข่งขัน กรณีพนักงานราชการ(ครู) อัลบั้มบนโซเชียล

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2564 440 Share

รางวัลดีเด่น โครงการ "พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปี 2563

จากผลการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ณ  ณ โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคี ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ของปีงบประมาณ 2563 ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 17 กันยายน 2563 โดยโครงการฯได้รับรางโครงการดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2563 1,760 Share

ผลงานนักเขียนนามปากกา ..นาจาตะวัน..

ร่วมชมผลงาน "Only Love รัก(ไม่)ร้าย" นักเขียน นามปากา "นาจาตะวัน"
...โดยนาวสาวจารุวรรณ ถาวร นักศึกษาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 2,135 Share

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใน (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2562 1 2,384 Share

รางวัลชนะเลิศ "การบูรณาการวิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที" โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปี 2562

จากผลการดำเนินงานโครงการ "การบูรณาการวิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที" ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ อ.คลองลาน และโรงเรียนบ้านมาบคล้า อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ของปีงบประมาณ 2562 ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9 กัยยายน 2562 โดยโครงการฯได้รับราง วัลชนะเลิศ ....

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2562 1,370 Share

มีต่อ

งานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 5 ร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564 416 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 5th National Youth Design Awards

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์... ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท คลิก! รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 434 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 540 Share

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 4,007 Share

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 4,625 Share

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 3,639 Share

มีต่อ

การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "การประถมศึกษากับการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 จำนวน 49 คน และคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564 385 Share


[20/08/60] ภาพถ่ายตัวแทนนายแบบและนางแบบนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เพื่องานประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 1,785 Share


[25/04/62] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 1,505 Share


[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 1,808 Share


[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก




เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 3,595 Share


มีต่อ

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ (การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนจากครูเพื่อศิษย์) โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 12 โรงเรียน จากทั้งหมด 31 แห่ง ภาคใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2564 167 Share

ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาฯและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 145 Share

การประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกผู้รับทุน ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 135 Share

ประชุมคณะดำเนินงานตามโครงสร้างโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 141 Share

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 150 Share

ลงพื้นที่คัดกรองคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ทีม รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 137 Share

ลงพื้นที่คัดกรองคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโรงเรียนเป้าหมาย 5 โรงเรียน ทีม อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 160 Share

ลงพื้นที่คัดกรองคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดตาก ในโรงเรียนเป้าหมาย 5 โรงเรียน ทีม ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ

ลงพื้นที่คัดกรองคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดตาก ในโรงเรียนเป้าหมาย 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2. โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 3. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 4. โรงเรียนบ้านแม่ตาว ท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 5. โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 159 Share

ลงพื้นที่คัดกรองคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโรงเรียนเป้าหมาย 7 โรงเรียน ทีม ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

ลงพื้นที่คัดกรองคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโรงเรียนเป้าหมาย 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2. โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3. โรงเรียนเกษตรสุขราษฏร์บำรุง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 4. โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 5. โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6. โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 129 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์