ประชาสัมพันธ์! นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 "คุรุสภา พร้อมจัดสอบตั๋วครู 18–19 ก.พ. 65"

คุรุสภาจัดให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 18 – 19 ก.พ. 65 ย้ำผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด แจงสอบตั๋วครูไม่ตรงสอบ ก.พ.เพื่อประโยชน์ผู้เข้าสอบ...

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2565 48 Share

การสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หรืองานวิจัย ชั้นปีที่ 5 รหัส 60

ด้วยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัตณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์...

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2565 161 Share

ผังการทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับผ่านการเห็นชอบงจากคณะอนุกรรมการ)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 1 4,288 Share

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 59 สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 10 คน สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ

...โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ทั้ง 10 ในความตั้งใจ ฝึกฝน พยายาม ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะมีการเรียกตัวเข้ารับราชการครู.... 

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2564 7 754 Share

การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ Onsite

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 28) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิก! อ่านประกาศฯ 

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 1 325 Share

แนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สภรภ.) มีกำหนดนัดประชุมพิเศษ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2564 317 Share

เรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทุกท่านที่รักและเคารพผู้เกษียณอายุราชการ รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต...

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมพิธี "คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์" แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2564 วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.(ผ่านระบบออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2564 370 Share

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 59 - 61 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. ถึง 8 ก.ย. 64 ดังรายละเอียด....

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนานักศึกษาครูโครงการผลิตครูเพื่อท้องถิ่น | นศ.รหัส 59,60,61 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์สำหรับการพัฒนานักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น | นศ. รหัส 60 

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564 499 Share

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ ศูนย์ สำนัก คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ กสศ. 

เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564 765 Share

มีต่อ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีชื่นชม "นางสาวเกวลิน พรมมา" รางวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นางสาวเกวลิน พรมมา ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 ได้รับวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จากการประกวดผลงานกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 238 Share

การประถมศึกษาขอชื่มชมผลงาน รางวัลชนะเลิศ สื่อวิดีทัศน์ TO BE NUMBER ONE "การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 "เสียงจากครูทูบี" นำเสนอเรื่องราวของครูกล้วย เจนจิรา ศิษย์เก่าการประถมศึกษา รหัส 55

...."เสียงจากครูทูบี" นำเสนอเรื่องราวของครูกล้วย เจนจิรา อนุรักษ์ ครูผู้อยู่บนเส้นทาง TO BE NUMBER ONE มามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่วัยเรียนที่ จ.พิจิตร จนกระทั่งมาเป็นครู ครูกล้วยก็ยังอยู่บนเส้นทางนี้อย่างภาคภูมิใจ" สะท้อนถึงความยั่งยืนของโครงการ TO BE NUMBER ONE

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2564 638 Share

"ครูอาสา" ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวอภิญญา วนารังสี นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษากับกิจกรรมจิตอาสา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของชื่นชม นางสาวอภิญญา วนารังสี  รหัส 621121429 ใช้เวลาซึ่งช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 กับการปฏิบัติหน้าที่ "ครูอาสา"...

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 6 1,411 Share

ศิษย์การประถมศึกษากับบทบาท "พระเอก" "นางเอก" มิวสิควีดีโอเพลงบน Youtube Liltan - ฉันมีแค่เธอ

ร่วมชมความสามารถของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษากับ นางเอกมิวสิค "ไอโกะ" 601121716 นางสาวนากิษะ วันคำ และพระเอกมิวสิค "อั้ม" 601121717 นายรณชัย พรศักดิ์ ในมิวสิควีดีโอบน Youtube ในผลงาน "ฉันมีแค่เธอ" โดยลิล ตาล

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 1 1,217 Share

การประถมศึกษา ขอชื่นชมศิษย์เก่า คุณครูติดา คล้ายวงศ์ประยูร เป็นครูผู้สอนที่มีผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) สูงระดับประเทศ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีและชมกับศิษย์เก่า นายติดา คล้ายวงศ์ประยูร รหัส 581121233 ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โรงเรียนบ้านบึงพร้าว อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2564 1 761 Share

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 58 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 63

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าการประถมศึกษา ที่สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีสอบแข่งขัน กรณีพนักงานราชการ(ครู) อัลบั้มบนโซเชียล

เผยแพร่เมื่อ 25 เมษายน 2564 750 Share

รางวัลดีเด่น โครงการ "พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปี 2563

จากผลการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ณ  ณ โรงเรียนนารีราษฏร์สามัคคี ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ของปีงบประมาณ 2563 ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ 17 กันยายน 2563 โดยโครงการฯได้รับรางโครงการดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2563 2,125 Share

ผลงานนักเขียนนามปากกา ..นาจาตะวัน..

ร่วมชมผลงาน "Only Love รัก(ไม่)ร้าย" นักเขียน นามปากา "นาจาตะวัน"
...โดยนาวสาวจารุวรรณ ถาวร นักศึกษาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 
  

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 2,816 Share

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 57 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใน (โครงการครูคืนถิ่น) ปี 62 จำนวน 8 คนดังมีรายชื่อต่อไปนี้

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2562 1 3,009 Share

มีต่อ

งานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 5 ร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564 876 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 5th National Youth Design Awards

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์... ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท คลิก! รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 905 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 1,053 Share

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 4,938 Share

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 5,586 Share

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 4,569 Share

มีต่อ

"วันการประถมศึกษา"

โปแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวัน “การประถมศึกษา” ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ และสถานที่เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นคชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรันโคโรน่า (Covid-19) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 72 Share

การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "การประถมศึกษากับการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 จำนวน 49 คน และคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564 678 Share


[20/08/60] ภาพถ่ายตัวแทนนายแบบและนางแบบนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เพื่องานประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 2,416 Share


[25/04/62] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 2,053 Share


[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 2,403 Share


[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 4,573 Share


มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ฝึกอบรม)

โปรแกรมวิชการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 80 Share


กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ลงพื้นที่)

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ลงพื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 70 Share


กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ทำสวน)

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ทำสวน) โดยท่านผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 75 Share

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษา (การฝึกสมาธิและการสวดมนต์)

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษา (การฝึกสมาธิและการสวดมนต์) โดยท่านอาจารย์ ดร.มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 70 Share

“การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน” 17-19 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน” สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ครูพี่หนึ่ง: ชยากร พึ่งพุ่ม ครูพี่แป้หล่อ: พรพรรณ ดลจิตรคณาสิน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ลืมไม่ได้คือพี่ ๆ ปี 3 และพี่ปี 4 ที่มาช่วยงานอาจารย์ตลอดทั้ง 3 วัน 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 71 Share


กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการคัดกรองเด็กพิเศษ สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 25 ธ.ค. 64

การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับครูในพื้นที่ห่างไกล  "การคัดกรองเด็กพิเศษ"

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 55 Share

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ (การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนจากครูเพื่อศิษย์) โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 12 โรงเรียน จากทั้งหมด 31 แห่ง ภาคใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2564 462 Share

ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาฯและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 388 Share

การประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกผู้รับทุน ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 411 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์