การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยเอเซียน (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพมหาวิทยาลัยเอเซียน (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2567 รูปแบบกึ่ง Site-Visit (Online, Onsite)

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 97 506 Share

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา และนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "การประถมศึกษาสัมพันธ์ (นิทรรศการ)" วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.00 น.

ร่วมชมนิทรรศการ และการเสาวนา หัวข้อ "ครูประถมศึกษาไทยใส่ใจการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” , การแสดงสื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา,  พบและพูดคุยกับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า...

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 103 170 Share

การประถมศึกษาน้อมรำลึกพระคุณครู “...ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา…” ไหว้ครู 2567

อีกวันสำคัญของครู วันไหว้ครู 2567 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เรามาเรียนรู้ประวัติ บทสวด และกิจกรรมในวันไหว้ครู 

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 113 301 Share

ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับศิษย์เก่าการประถมศึกษา นางสาวกาญจนา เกตุพงษ์ กับรางวัล "ครูดีศรีสุโขทัย"

คุณครูกาญจนา เกตุพงษ์ ศิษย์เก่ารหัส 581121327 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนบ้านบึงหญ้า ต. หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2567 58 615 Share

เตรียมพบกัน!!! เมษายน 2567 นี้ “ คืนสู่เหย้าชาวประถมศึกษาKPRU สู่ทวาทศวรรษ “ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมพบปะสังสังสรรค์กับคณาจารย์ พี่ๆ น้องๆ ในกิจกรรม “ คืนสู่เหย้าชาวประถมศึกษาKPRU สู่ทวาทศวรรษ “ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2567 58 4,513 Share

เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

ตัวแทนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 หมายเลข 9 พรรคฟ้าขาว  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2567 58 1,663 Share

วีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาการปรเะถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วีดิทัศน์แนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดภาษาไทยตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ (โรงเรียนกองทุนการศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

เผยแพร่เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 58 1,713 Share

ด่วนที่สุด! แนวทางการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ประจำปี 2567

การกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ รายวิชาชีพครูระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยกำหนดให้มีการจัดการทดสอบ จำนวน 6 รอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-27 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 58 14,662 Share

ร่วมส่งแรงใจให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น" กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น" กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2567 58 4,104 Share

กำหนดการกิจกรรมสัมมนาปลายภาคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ร่วมกิจกรรมสัมมนาปลายภาคในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดังนี้....

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 58 14,367 Share

มีต่อ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท "นักวิจัยรุ่นใหม่" กับ ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 58 55 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับดี กับ ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 18 มิถุนายน 2567 58 210 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรนิกา กันยา นักศึกษา รหัส 63 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัล...

เทพีสงกรานต์ และขวัญใจสื่อมวลชน ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2567 58 551 Share

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2567 58 603 Share

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรดีเด่น "ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย" ระดับคณะ ประจำปี 2566

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น "ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย"

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2567 58 1,197 Share

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลดีเด่น "อาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น" ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัลบุคลการดีเด่น "ผู้ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น”

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2567 58 1,243 Share

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรดีเด่น "อาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น" ระดับคณะ ประจำปี 2566

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท "อาจารย์ผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น”

เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2567 58 1,162 Share

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการประกวดสื่อการสอน ประเภทสื่อเทคโนโลยี ในงานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ฝึกสอน) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดให้มีนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 หนึ่งในกิจกรรมฯ คือ การประกวนสื่อนวัตกรรมการศึกษา และผลปราฏกว่า...

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2567 58 2,487 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า (ทุนพระราชทาน) ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ ฯ​ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 58 1,127 Share

ขอแสดงความยินดีกับนายฐานทับ อภิสิทธิ์วารี นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3

โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “งานตรุษจีน ประจำปี 2567”  14 ก.พ. 2567 โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการมากมาย หนึ่งในรายการคือ การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในตรีม “青龙运转”

เผยแพร่เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567 58 1,316 Share

มีต่อ

กิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาการวิจัยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาการวิจัยรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัตการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 63

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 58 542 Share


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจับจีบผ้า สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 65 วันที่18 มีนาคม 2567 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยวิทยากร คุณครูจิตราภรณ์ ดีจิ๋ว ข้าราชการบำนาญ 

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 58 1,197 Share


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัภฏกำแพงเพชร โดยวิทยากร อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช และคุณสุรศักดิ์ วังวงษ์ อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แม่สอด) 

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 58 962 Share


กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 3 รหัส 64

การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 53 คน เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2567 58 946 Share


นิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 63

บรรยากาศกิจกรรมนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2567 58 1,277 Share


กิจกรรม "ค่ายครูอาสาปันน้ำใจ สายใยการประถมศึกษา" ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2567

กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงตามพระราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียนกองทุนการศึกษา 4 ด้าน คือ 1)มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2)มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง 3)มีอาชีพ มีงานทำ และ 4)เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยมีฐานกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2567 58 1,406 Share


การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 18-19 และ23 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2567 58 2,324 Share


กิจกรรมการสอบโครงร่างการวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63 วันที่ 7 มกราคม 2567

การสอบเค้าโครงร่างวิจัย (Defense Thesis) หลังจากนักศึกษาได้เขียนเค้าโครงวิจัยเสนออาจารย์ควบคุม หรืออาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขตามข้อชี้แนะแล้ว ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 58 2,533 Share

กิจกรรมการสัมภาษณ์ว่าที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาการประถมศึกษา (จำนวน 202 คน)

กิจกรรมการสัมภาษณ์ว่าที่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาการประถมศึกษา (จำนวน 202 คน) 

เผยแพร่เมื่อ 17 ธันวาคม 2566 58 2,719 Share


พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2566

คณาจารย์ และนักศึกษาศึกษา ร่วมกันแสดงความยินดี ถ่ายภาพ และต้อนรับศิษย์เก่า รหัส 59 ที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 16 ธันวาคม 2566 58 2,512 Share


มีต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่ครูรัก(ษ์)ถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่ครูรัก(ษ์)ถิ่นมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2567 58 854 Share

กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการทำงานและความเข้าใจระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและชุมชน ด้วยกระบวนการ PLC โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานและความเข้าใจระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและชุมชน ด้วยกระบวนการ PLC โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4

 

เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2567 58 1,548 Share

กิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ชุมชนท้องถิ่น โดยนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำทางวิชาการ ในการบริหารงานโครงการพัฒนาทักษะความรู้ชุมชนท้องถิ่น ของนักศึกษาทุนทั้ง 32 คน

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 58 2,341 Share

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

...ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น และ ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ณ ห้อง Learning & Working Space 1 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 58 3,513 Share


คณาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

การประชุมแผนพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 ปีหลังสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567-2572 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 58 3,000 Share

กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาการประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาการประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 58 2,835 Share

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 

 

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 58 3,012 Share


"ค่ายอาสาครูนักพัฒนาชุมชน" โดยเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น 10 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตัวแทนนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาครูนักพัฒนาชุมชน" โดยเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น 10 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเครือข่ายเครือข่ายนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 58 2,350 Share


ประชุมออนไลน์คณะดำเนินงานพัฒนาการทำงานร่วนกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน

กิจกรรมที่ 5.3  PLC Online ร่วมกันของคณะดำเนินงานพัฒนาการทำงานร่วนกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน  

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 58 3,471 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการบูรณาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการบูรณาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 58 3,080 Share

มีต่อ

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 63 ปีการศึกษา 2566

...ผลงานการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผลงานการวิจัย และบทความวิจัย จำนวน 53 ผลงาน คลิก! ส่งไฟล์บทความวิจัย  คลิกส่งไฟล์นำเสนอผลการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2567 58 2,481 Share

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัย...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก...

เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2566 58 2,098 Share

บทความวิชาการ "ความสอดคล้องของพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทฤษฎีผู้นำสัตว์ 4 ทิศ กับจริต 6 ในทางพระพุทธศาสนา"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความสอดคล้องของพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทฤษฎีผู้นำสัตว์ 4 ทิศ กับจริต 6 ในทางพระพุทธศาสนา" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู สมิทธิ์ เจือจินดา, วรรณนภา โพธิผลิ ในวารสารวารสารพุทธจิตวิทยา TCI 1

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 58 3,560 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 61 ปีการศึกษา 2565

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2565 โดยมีผลงานประกอบด้วยรายงานการวิจัย และบทความงานวิจัย 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 58 4,297 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 62 ปีการศึกษา 2565

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2565 โดยมีผลงานประกอบด้วยรายงานการวิจัย และบทความงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 58 3,819 Share

บทความวิชาการเรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู และคณะ

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 58 5,863 Share

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดย มนตรี หลินภู เบญจวรรณ ชัยปลัด ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ศรวัส ศิริ เลเกีย เขียวดี ธิดารัตน์ พรมมา

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 58 5,543 Share

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี TCI 2 ผู้เขียน มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 58 5,572 Share

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม การคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 58 6,001 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาคู่มือการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนประยุกเทคใช้เทคนิค GPAS 5 Steps ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 58 6,074 Share

มีต่อ

โมเดลการผลิตครู สมรรถนะบัณฑิตราชภัฎ 17 สมรรถนะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โมเดลการผลิตครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2567 58 1,970 Share

แนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โมลเดลผลิตบัณฑิตครู

โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สภรภ.) มีกำหนดนัดประชุมพิเศษ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2566 58 9,466 Share

หนังสือน่าอ่าน..... ครบเครื่องเรื่องครู...... | E-library Elementary

เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป กับความรู้เกี่ยวกับครู ทุกท่าน ทุกสาขาวิชา ทุกประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2566 58 4,457 Share

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 58 3,324 Share

มานะ มานี ปิติ ชูใจ วีระ สมคิด ดวงแก้ว เพชร และจันทร... ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ในยุค 80-90 คงจำเพื่อนๆ เหล่านี้ได้ดี

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 58 3,387 Share

ลองค้นหาตนเอง ถ้าใช่.... และมารู้จักอาชีพ "ครู"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง "เส้นทางสู่อนาคต เริ่มต้นที่คนพบตนเอง" คลิก!

เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2566 58 7,463 Share

มารู้จัก! โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE

เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2566 58 3,470 Share

เรียนรู้! การจัดการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในกรอบเวลา 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2565 : CBE Thailand

เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2566 58 4,337 Share

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง...

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 58 4,282 Share

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน "กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สิ่งสำคัญใกล้ตัวที่คุณครู...ต้องรู้

Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 58 5,897 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์