คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน "กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สิ่งสำคัญใกล้ตัวที่คุณครู...ต้องรู้

Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็น กฏหมายที่ออกมาคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยความที่ในปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การครอบครองเบอร์โทรศัพท์โดยการซื้อฐานข้อมูลมาจากที่อื่นและโทรไปหาโดยที่ไม่มีการรับรู้จากเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นั้น หรือการที่เราได้รับโฆษณาบน Social Media จากข้อมูลการใช้งานของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัว หรือไม่ได้ยินยอมให้องค์กรเก็บข้อมูล เป็นต้น 

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 9 Share

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2565

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565  โดยปีการศึกษา 2564 มีรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม....

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2565 83 Share

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครูประถมศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครูประถมศึกษา 2565  ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2565 2 78 Share

มารู้จักกับการเป็นครูประถมศึกษากันเถอะ....

หลายๆ ท่านกำลังจะเลือกเรียนครูประถมศึกษา กับเราโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บางท่านอาจมีคำถาม...
  1. ที่ไหนบ้าง? ที่สามารถเรียนเพื่อเป็น "ครูประถมศึกษา" คำตอบ
  2. เข้ามาแล้วต้องเรียนอะไรบ้าง? คำตอบ
  3. ครูประถมศึกษาเขาทำอะไรกันบ้าง? คำตอบ

เผยแพร่เมื่อ 3 มิถุนายน 2565 275 Share

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" พ.ศ.2564 จำนวน 60 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 ประกอบด้วย กศจ.กำแพงเพชร ตาก สกลนคร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก และสุโขทัย จำนวน 60 คน ดังรายชื่อ...

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2565 1 311 Share

การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ และสาขา

ด้วยคณะครุศาสตร์ มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 1 132 Share

กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของนักศึกษา และคณาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา...

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2565 338 Share

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 59 สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 10 คน สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ

...โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ทั้ง 10 ในความตั้งใจ ฝึกฝน พยายาม ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะมีการเรียกตัวเข้ารับราชการครู.... 

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565 7 1,556 Share

การสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หรืองานวิจัย ชั้นปีที่ 5 รหัส 60

ด้วยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัตณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์...

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 1,833 Share

มีต่อ

“การขยายผลกับนักศึกษาหลังจากเข้าร่วมอบรม Active Learning ต้องทำอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้จริงที่โรงเรียนปลายทาง ในเบื้องต้นเร่ิมจากตามความถนัดของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมติดตาม นิเทศก์การสอน” ดร.ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

คณาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทีมวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 107 Share

“การเรียน Active Learning ได้มากกว่าความรู้ และประสบการณ์ที่ฝังลึก เป็นทักษะของเราได้” ชยพล โคโรจวง (โย) ชั้นปีที่ 3 การประถมศึกษา

นายชยพล โคโรจวง (โย) ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 61 Share

"กระบวนการสอนแนว Active Learning ช่วยให้ครูเหนื่อยน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" ดร.มนตรี หลินภู อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

คณาจารย์ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทีมวิทยากรร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 30 Share

“การเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้กล้า ตั้งคำถาม ไม่ได้เชื่อทั้งหมดที่ครูสอนเรา และการจะเปลี่ยนห้องเรียน Active Learning เริ่มจากที่ครูและนักเรียนเปิดใจ สร้างพลังการเรียนรู้ร่วมกันในความรู้ใหม่ ๆ” วรรณภา อยู่คง (แอ่ม) ชั้นปีที่ 3 การประถมศึกษา

นางสาววรรณภา​ อยู่คง (แอ๋ม) นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ชั้นปีที่ 3​ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นสถาบันผลิตครู 9 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาสงขลานครินทร์์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน CCE-Creativity Culture & Education และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 42 Share

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาน้องถิ่น(ครูคืนถิ่น) จำนวน 7 คน ที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อสำเร็จการศึกษา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 จำนวน 7 คน ที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการยื่นเพื่อรับการบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย #โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ในภูมิลำเนาจังหวัดของตนเอง

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2565 202 Share

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 จำนวน 7 คน สอบผ่านทั้ง 4 วิชา ของทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีการจัดให้มีการสอบระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศผลเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น มีนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านทั้ง 4 วิชา คือ....

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2565 261 Share

ขอแสดงความยินดีชื่นชมนายก้านทอง ใจฮึก นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สอบเทียบรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ TU-GET

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีชื่นชมนายก้านทอง ใจฮึก นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สอบเทียบรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยใช้ TU-GET 

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 89 Share

ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูเพียงดารา ปัญญาวิชัย รางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565

การประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูเพียงดารา ปัญญาวิชัย รหัสนักศึกษา 565120444 ปัจจุบันรับราชการครู ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 คุณครูได้รับรางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565 จากผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ระพิน เกษแก้ว ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 528 Share

ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณมินตรา ดารากมล รางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565

การประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูมินตรา ดารากมล รหัสนักศึกษา 561121316 ปัจจุบันรับราชการครู ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 คุณครูได้รับรางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565 จากผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ระพิน เกษแก้ว ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 537 Share

มีต่อ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัล ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติถือเป็นรางวัล ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ แก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ ในหลากหลายด้านซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม ขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ ในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิด การรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  คลิก!รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2565 47 Share

งานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 5 ร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564 1,542 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 5th National Youth Design Awards

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์... ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท คลิก! รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 1,645 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 2,013 Share

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 6,078 Share

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 7,036 Share

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 6,005 Share

มีต่อ

กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อพี่ๆการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2565 378 Share


ค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ปี 65 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. และ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 65

ค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบ 2)

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 539 Share

"วันการประถมศึกษา"

โปแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวัน “การประถมศึกษา” ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ และสถานที่เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นคชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรันโคโรน่า (Covid-19) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 492 Share

การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "การประถมศึกษากับการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 จำนวน 49 คน และคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564 1,149 Share


[20/08/60] ภาพถ่ายตัวแทนนายแบบและนางแบบนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เพื่องานประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 3,211 Share


[25/04/62] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 2,765 Share


[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 3,234 Share


[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 5,957 Share


มีต่อ

โครงการพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รหัส 63

การพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) สำหรับนักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น 26-30 พ.ค. 2565 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ณ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2565 234 Share


กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ฝึกอบรม)

โปรแกรมวิชการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 600 Share


กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ลงพื้นที่)

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ลงพื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 625 Share


กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ทำสวน)

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ทำสวน) โดยท่านผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 714 Share

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษา (การฝึกสมาธิและการสวดมนต์)

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษา (การฝึกสมาธิและการสวดมนต์) โดยท่านอาจารย์ ดร.มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 504 Share

“การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน” 17-19 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน” สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ครูพี่หนึ่ง: ชยากร พึ่งพุ่ม ครูพี่แป้หล่อ: พรพรรณ ดลจิตรคณาสิน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ลืมไม่ได้คือพี่ ๆ ปี 3 และพี่ปี 4 ที่มาช่วยงานอาจารย์ตลอดทั้ง 3 วัน 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 509 Share


กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการคัดกรองเด็กพิเศษ สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 25 ธ.ค. 64

การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับครูในพื้นที่ห่างไกล  "การคัดกรองเด็กพิเศษ"

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 438 Share

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ (การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนจากครูเพื่อศิษย์) โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 12 โรงเรียน จากทั้งหมด 31 แห่ง ภาคใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2564 1,084 Share

ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาฯและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 860 Share

มีต่อ

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม การคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 20 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาคู่มือการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนประยุกเทคใช้เทคนิค GPAS 5 Steps ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 28 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้นำตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 257 Share

ผลงานวิจัยและบทความ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู อ.ดร.ศรวัส ศิริ และอ.ธีรศักดิ์ อาจนรกิจ ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 1 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 235 Share

ผลงานวิจัยและบทความ กิจกรรมกลุ่มการให้คำปรึกษาเชิงสถิติเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง กิจกรรมกลุ่มการให้คำปรึกษาเชิงสถิติเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.เฉลิม ทองจอน ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 2 ของ มจร อุบลปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2565 47 Share

ผลงานวิจัยและบทความ การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดย อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.เฉลิม  ทองจอน ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 2 ของ มจร อุบลปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2565 34 Share

ผลงานบทความวิจัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมู่เรียน 6011217 ปีการศึกษา 2564

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบทความงานวิจัย และไฟล์นำเสนอ ของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หมู่เรียน 6011217 จำนวน 28 คน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 899 Share

ผลงานบทความวิจัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมู่เรียน 6011216 ปีการศึกษา 2564

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบทความงานวิจัย และไฟล์นำเสนอ ของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หมู่เรียน 6011216 จำนวน 26 คนโดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 852 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์