แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" พ.ศ.2564 จำนวน 60 คน

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 ประกอบด้วย กศจ.กำแพงเพชร ตาก สกลนคร อุทัยธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก และสุโขทัย จำนวน 60 คน ดังรายชื่อ...

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤษภาคม 2565 1 180 Share

การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ และสาขา

ด้วยคณะครุศาสตร์ มีกำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2565 1 81 Share

กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของนักศึกษา และคณาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา...

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2565 275 Share

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รหัส 59 สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 10 คน สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ

...โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ทั้ง 10 ในความตั้งใจ ฝึกฝน พยายาม ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะมีการเรียกตัวเข้ารับราชการครู.... 

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565 7 1,339 Share

การสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) หรืองานวิจัย ชั้นปีที่ 5 รหัส 60

ด้วยโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัตณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์...

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 1,480 Share

ประชาสัมพันธ์! นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพครู 12-13 กพ. 65

ด้วยคุรุสภาจัดให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 18 – 19 ก.พ. 65 ...คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงกำหนดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 1 276 Share

ประชาสัมพันธ์! นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 62 "คุรุสภา พร้อมจัดสอบตั๋วครู 18–19 ก.พ. 65"

คุรุสภาจัดให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 18 – 19 ก.พ. 65 ย้ำผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด แจงสอบตั๋วครูไม่ตรงสอบ ก.พ.เพื่อประโยชน์ผู้เข้าสอบ...

เผยแพร่เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2565 433 Share

ผังการทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับผ่านการเห็นชอบงจากคณะอนุกรรมการ)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 1 5,160 Share

การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ Onsite

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 28) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิก! อ่านประกาศฯ 

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2564 1 600 Share

มีต่อ

ผลงานบทความวิจัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมู่เรียน 6011217 ปีการศึกษา 2564

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบทความงานวิจัย และไฟล์นำเสนอ ของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หมู่เรียน 6011217 จำนวน 28 คน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 794 Share

ผลงานบทความวิจัยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หมู่เรียน 6011216 ปีการศึกษา 2564

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบทความงานวิจัย และไฟล์นำเสนอ ของนักศึกษาที่ได้จากการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 หมู่เรียน 6011216 จำนวน 26 คนโดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 785 Share

ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูเพียงดารา ปัญญาวิชัย รางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565

การประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูเพียงดารา ปัญญาวิชัย รหัสนักศึกษา 565120444 ปัจจุบันรับราชการครู ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 คุณครูได้รับรางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565 จากผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ระพิน เกษแก้ว ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 261 Share

ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณมินตรา ดารากมล รางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565

การประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 56 คุณครูมินตรา ดารากมล รหัสนักศึกษา 561121316 ปัจจุบันรับราชการครู ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา บ้านแม่สลิดหลวง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตาก เขต 2 คุณครูได้รับรางวัลครูดีศรีท่าสองยาง ประจำปี พ.ศ.2565 จากผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ระพิน เกษแก้ว ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 260 Share

ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 58 นางสาวชลิตา พรมมูล รางวัลนวัตกรรม การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

การประถมศึกษาขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า รหัส 58 คุณครูชลิตา พรมมูล รหัสนักศึกษา 581121214 ปัจจุบันรับราชการครู ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.กพ.เขต 1 คุณครูได้รับรางวัลผลงานจากการประกวดนวัตกรรม การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ระดับชั้น ป1-ป3 

เผยแพร่เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2565 1 367 Share

เชิญชวนพี่น้องการประถมศึกษาร่วมชมผลงานมิวสิควีดีโอเพลงบนช่องยูทูป โดยนายชัยธวัช ขัทมาร (เอิร์ธ)

...รวมชมผลงานเพลงและเป็นกำลังใจจากการเรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนอง และดนตรี ของชัยธวัช ขัทมาร (เอิร์ธ) นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 (นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น) โดยสามารถรับชมผลงานได้จากช่องยูทูป Fantasys 

เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565 2 417 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีชื่นชม "นางสาวเกวลิน พรมมา" รางวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

นางสาวเกวลิน พรมมา ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 ได้รับวัลส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จากการประกวดผลงานกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 567 Share

การประถมศึกษาขอชื่มชมผลงาน รางวัลชนะเลิศ สื่อวิดีทัศน์ TO BE NUMBER ONE "การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564 "เสียงจากครูทูบี" นำเสนอเรื่องราวของครูกล้วย เจนจิรา ศิษย์เก่าการประถมศึกษา รหัส 55

...."เสียงจากครูทูบี" นำเสนอเรื่องราวของครูกล้วย เจนจิรา อนุรักษ์ ครูผู้อยู่บนเส้นทาง TO BE NUMBER ONE มามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่วัยเรียนที่ จ.พิจิตร จนกระทั่งมาเป็นครู ครูกล้วยก็ยังอยู่บนเส้นทางนี้อย่างภาคภูมิใจ" สะท้อนถึงความยั่งยืนของโครงการ TO BE NUMBER ONE

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2564 1,247 Share

"ครูอาสา" ช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวอภิญญา วนารังสี นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษากับกิจกรรมจิตอาสา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของชื่นชม นางสาวอภิญญา วนารังสี  รหัส 621121429 ใช้เวลาซึ่งช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 กับการปฏิบัติหน้าที่ "ครูอาสา"...

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 6 1,799 Share

มีต่อ

งานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เชิญชวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที 5 ร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการ ด้านสื่อนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564 1,402 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 : 5th National Youth Design Awards

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะนิเทศศาสตร์... ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท คลิก! รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 1,493 Share

เชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หรือคลิปไวรัล "ลอง-D Challenge : ชีวิตดี๊ดี ขัวิตดิจิทัล" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 1,702 Share

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 5,825 Share

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 6,652 Share

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

เผยแพร่เมื่อ 30 กันยายน 2560 5,593 Share

มีต่อ

กิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรมบายเนียร์ "ราตรีฟ้า-ขาว ชาวประถมศึกษา" Elementay'60 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อพี่ๆการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2565 311 Share


ค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย ปี 65 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค. และ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 65

ค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบ 2)

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 171 Share

"วันการประถมศึกษา"

โปแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวัน “การประถมศึกษา” ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ และสถานที่เป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นคชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรันโคโรน่า (Covid-19) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 342 Share

การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ "การประถมศึกษากับการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 61 จำนวน 49 คน และคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2564 1,039 Share


[20/08/60] ภาพถ่ายตัวแทนนายแบบและนางแบบนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา เพื่องานประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 2,992 Share


[25/04/62] แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 2,597 Share


[23/01/62] โครงการบูรณาการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที ณ โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ จ.กำแพงเพชร ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2563 3,025 Share


[30/08/60] นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2560 1 5,631 Share


มีต่อ

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ฝึกอบรม)

โปรแกรมวิชการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 315 Share


กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ลงพื้นที่)

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการพัฒนาชุมชน ของนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ลงพื้นที่)

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 319 Share


กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ทำสวน)

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษานักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (ทำสวน) โดยท่านผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 250 Share

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษา (การฝึกสมาธิและการสวดมนต์)

กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการ ทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษา (การฝึกสมาธิและการสวดมนต์) โดยท่านอาจารย์ ดร.มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 262 Share

“การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน” 17-19 ธันวาคม 2564

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาถิ่นเป็นฐาน” สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ครูพี่หนึ่ง: ชยากร พึ่งพุ่ม ครูพี่แป้หล่อ: พรพรรณ ดลจิตรคณาสิน พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่ลืมไม่ได้คือพี่ ๆ ปี 3 และพี่ปี 4 ที่มาช่วยงานอาจารย์ตลอดทั้ง 3 วัน 

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 398 Share


กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการคัดกรองเด็กพิเศษ สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 25 ธ.ค. 64

การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับครูในพื้นที่ห่างไกล  "การคัดกรองเด็กพิเศษ"

เผยแพร่เมื่อ 25 ธันวาคม 2564 303 Share

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ (การพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิถีชุมชนจากครูเพื่อศิษย์) โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 5 จังหวัด จำนวน 12 โรงเรียน จากทั้งหมด 31 แห่ง ภาคใต้โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2564 793 Share

ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาฯและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 699 Share

การประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือกผู้รับทุน ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2562

เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2564 837 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์