โครงการพัฒนาทักษะ สู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครูด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา "การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต" ฟรี!!

เชิญชวนศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต" ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 (2 ธ.ค. ออนไลน์ / 3 ธ.ค. ออนไซต์) รายละเอียด....

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 1,251 Share

25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ 25 พฤศจิกายน เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อการศึกษาของไทย

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 954 Share

ความหลากหลายทางวิชาการกลายเป็นจุดเด่น... คณาจารย์โปรแกรมวิชาทุกท่านกับทีมวิทยากรร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ 2566

ด้วยคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่ครูมืออาชีพ ให้กับคุณครูสังกัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กว่า 600 คน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง หนึ่งในกำลังสำคัญคณะวิทยากร คือ คณาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 1,355 Share

ติดตาม อัปเดต และร่วมแสดงยินดีกับศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา การได้รับการบรรจุแต่งตั้ง "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" การประถมศึกษา พ.ศ.2566

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกท่านได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #ครูผู้ช่วย2566 รอบทั่วไป จำนวน 91 อัตรา กรณีพิเศษ จำนวน 19 อัตรา | ครูคืนถิ่น จำนวน 15 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 1,891 Share

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกๆท่าน เข้าชมนิทรรศการ หนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา...

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกๆท่าน เข้าชมนิทรรศการ หนังสือนิทานสำหรับเด็กประถมศึกษา ของนักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 รหัส 64 ในวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2566 5,340 Share

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แนวทางทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล" วันที่ 13 ตุลาคม 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะด้านวิชาการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (PLO) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่มีความหลากหลาย

 

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 700 Share

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนสำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น" และ "แนวทางการพัฒนาชุมชนในฐานะครูนักพัฒนาชุมชน" วันที่ 12 ตุลาคม 2566

เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูนักพัฒนาชุมชน ที่สามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานพร้อมกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่บริการของโรงเรียน

 

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 4,130 Share

เชิญชวนศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทุกรุ่น เข้าร่วมกลุ่ม Facebook "ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา" KPRU

กิจกรรมสารสัมพันธ์ของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกลุ่ม Facebook 

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 2,640 Share

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกๆท่าน เข้าชมการแข่งขันการแสดงสี่ภาค ของนักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 65

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกๆท่าน เข้าชมการแข่งขันการแสดงสี่ภาค ของนักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 65 ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16:00น.

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 6,630 Share

ตรวจสอบรายชื่อ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 59

    วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2566 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    วันที่      13 ธันวาคม 2566 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ คลิก! ประกาศรายงานตัวบัณฑิตฯ

 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 1,289 Share

มีต่อ

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรนิกา กันยา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัล...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรนิกา กันยา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัลได้รับรางวัล"รองชนะเลิศอันดับที่ 1  นางนพมาศ ประจำปี 2023”

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 790 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุนิตา โตเมฆ รหัส 601121627 ได้รับรางวัล...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุนิตา โตเมฆ รหัส 601121627 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง กับผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัยได้รับเลือกเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2566 694 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. มนตรี หลินภู อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับ....

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. มนตรี หลินภู อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 2,799 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้รับรางวัล...."ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น”

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธนา พันธ์มี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ ได้รับรางวัล"ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น”

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2566 4,888 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวเกศแก้ว ตระการดลชัย รหัส 575120307 ได้รับรางวัล...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 575120301 นางสาวสกุลนา พิทักษ์ภูพาน โรงเรียนขะเนจื้อ กับผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเลือกเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 676 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวสุนิสา ศรลัมภ์ รหัส 561121309 ได้รับรางวัล...

...รางวัล "คนดี ศรีสวรรค์ ประจำปี 2566" ประจำจังหวัดนครสวรรค์ มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 1 1,117 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวปริมล ปัญญาเรือนแก้ว รหัส 571121341 ได้รับรางวัล...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวปริมล ปัญญาเรือนแก้ว รหัส571121341  โรงเรียนบ้านยะพอกับผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประปฐมวัย ได้รับเลือกเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2566 797 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวกัลยาณี กองรัตน์ รหัส 571121320 ได้รับรางวัล...

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวกัลยาณี กองรัตน์ รหัส 571121320 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)กับผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเลือกเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2566 1,206 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่ รหัส 55 ได้รับรางวัล...

รางวัลเป็นผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดขยายผลด้านการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน วันที่ 19 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 1,020 Share

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า นายไชยเชษฐ์ อ่ำนวล รหัส 55 ได้รับรางวัล...

รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีระดับประเทศ รุ่นที่ 7 เนื่องในโครงการงานอนามัยในโรงเรียน ในงานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

 

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 1,350 Share

มีต่อ

การส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2566 26 Share

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้มีโอกาสเรียนกับครูชาวอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2566 39 Share


การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นที่ 2 ขั้นความรู้เบื้องต้น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2566 38 Share


เก็บตก! กิจกรรมการแข่งขันแสดงรำ 4 ภาค นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2566 370 Share


กิจกรรมการแข่งขันการแสดง 4 ภาค ของนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันการแสดง 4 ภาค ของนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 โดยมี ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช อาจารย์ประจำรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2566 427 Share


นำเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ในปีงบประมาณ 2567 อาจารย์ นักศึกษา เตรียมดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนางาน พัฒนานักศึกษา และพัฒนาคณาจารย์ คลิก! โครงการประจำปี

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2566 300 Share

นำเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567 ต่อ สภามหาวิทยาลัย

การนำเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) 4 ปี ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งการออกแบบพัฒนาและพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อให้ใช้กับการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

เผยแพร่เมื่อ 23 กรกฎาคม 2566 371 Share

กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2

จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยอาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 550 Share


การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับครูประถมศึกษา นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 รหัส 65 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

...วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการอ่านโน้ตสากลสำหรับครูประถมศึกษา ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยมี อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง อาจารย์ประจำวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ.เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ดำเนินงานกิจกรรมโครงการโดย ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช รับผิดชอบรายวิชา

เผยแพร่เมื่อ 9 กรกฎาคม 2566 428 Share


นำเสนอผลการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

...เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 63 และคณาจารย์ มีโอกาสได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยฯ และสาธิตนวัตกรรมด้านเทคนิควิธีการสอนกับนักเรียนต่อท่านองคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสุมิตรา กลิ่นบุปผา (ครูเอ๋) และคณะครู กรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2566 766 Share


มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

...ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 โดยวิทยากร ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น และ ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ณ ห้อง Learning & Working Space 1 อาคารนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 187 Share


คณาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมแผนพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

การประชุมแผนพัฒนานักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 6 ปีหลังสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567-2572 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 241 Share

กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาการประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาการประถมศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2566 207 Share

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนานักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 

 

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 385 Share


"ค่ายอาสาครูนักพัฒนาชุมชน" โดยเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น 10 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ตัวแทนนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาครูนักพัฒนาชุมชน" โดยเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น 10 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยเครือข่ายเครือข่ายนักศึกษาครูรักษ์ถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2566 410 Share


ประชุมออนไลน์คณะดำเนินงานพัฒนาการทำงานร่วนกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน

กิจกรรมที่ 5.3  PLC Online ร่วมกันของคณะดำเนินงานพัฒนาการทำงานร่วนกันระหว่างสถาบันผลิต แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน  

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 540 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการบูรณาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 5.2 อบรมเชิงปฏิบัติการช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และการบูรณาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 602 Share

ประชุมครูพี่เลี้ยง (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1)

กิจกรรมที่ 5.1 ประชุมครูพี่เลี้ยง (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1)

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 535 Share

กิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วาชีพและชุมชน ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

กิจกรรมที่ 5.4 ลงพื้นที่ปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วาชีพและชุมชน ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 อ.พบพระ จ.ตาก โดยนางสาวสุภาพร  แซ่หมี ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 552 Share


การศึกษา​แบบทวิ-พหุภาษาโดยอาศัยภาษาแม่เป็นฐาน : MTBMLE training 8-11 มีนาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษาแม่เป็นฐานในบริบทของทวิ-พหุภาษา” หรือ “Mother Tongue-Based Multilingual Education: MTBMLE Training” สำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กสศ. ร่วมกับ Creativity, Culture and Education (CCE).... ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2566 1,035 Share

มีต่อ

บทความวิชาการ "ความสอดคล้องของพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทฤษฎีผู้นำสัตว์ 4 ทิศ กับจริต 6 ในทางพระพุทธศาสนา"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "ความสอดคล้องของพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวทฤษฎีผู้นำสัตว์ 4 ทิศ กับจริต 6 ในทางพระพุทธศาสนา" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู สมิทธิ์ เจือจินดา, วรรณนภา โพธิผลิ ในวารสารวารสารพุทธจิตวิทยา TCI 1

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 1 621 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 61 ปีการศึกษา 2565

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2565 โดยมีผลงานประกอบด้วยรายงานการวิจัย และบทความงานวิจัย 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 1,562 Share

รายงานการวิจัยและบทความวิจัยโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รหัส 62 ปีการศึกษา 2565

...จากการดำเนินงานวิจัยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2565 โดยมีผลงานประกอบด้วยรายงานการวิจัย และบทความงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566 1,545 Share

บทความวิชาการเรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์"

บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง "รู้ทันจริต พิชิตนิสัย แก้ไขพฤติกรรมด้วยหลักพุทธธรรมเชิงสติประยุกต์" โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู และคณะ

เผยแพร่เมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 2,547 Share

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

บทความวิชาการเรื่อง ระเบิดจากข้างในสู่การใช้ชีวิตด้วยจิตตปัญญาบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดย มนตรี หลินภู เบญจวรรณ ชัยปลัด ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ศรวัส ศิริ เลเกีย เขียวดี ธิดารัตน์ พรมมา

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 1 2,783 Share

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู

บทความวิชาการเรื่อง จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะครูในศตวรรษที่ 21 : นักศึกษาวิชาชีพครู วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี TCI 2 ผู้เขียน มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 4 กรกฎาคม 2565 2,585 Share

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริม การคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 2,659 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนาคู่มือการอบรมการวิจัยในชั้นเรียนประยุกเทคใช้เทคนิค GPAS 5 Steps ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2565 2,681 Share

ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้นำตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการให้ทุนอุดหนุนงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาชุมชน สังคมและจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2565 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โดย อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเพื่อดำเนินการ...

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 2,819 Share

ผลงานวิจัยและบทความ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดย อ.ดร.มนตรี หลินภู อ.ดร.ศรวัส ศิริ และอ.ธีรศักดิ์ อาจนรกิจ ศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ปีการศึกษา 2564 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสารวิชาการ TCI – Thai Journal Citation Index Centre กลุ่มที่ 1 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 2,676 Share

มีต่อ

แนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โมลเดลผลิตบัณฑิตครู

โดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สภรภ.) มีกำหนดนัดประชุมพิเศษ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2566 5,308 Share

หนังสือน่าอ่าน..... ครบเครื่องเรื่องครู...... | E-library Elementary

เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป กับความรู้เกี่ยวกับครู ทุกท่าน ทุกสาขาวิชา ทุกประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2566 1 1,427 Share

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 772 Share

มานะ มานี ปิติ ชูใจ วีระ สมคิด ดวงแก้ว เพชร และจันทร... ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ในยุค 80-90 คงจำเพื่อนๆ เหล่านี้ได้ดี

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2566 758 Share

ลองค้นหาตนเอง ถ้าใช่.... และมารู้จักอาชีพ "ครู"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง "เส้นทางสู่อนาคต เริ่มต้นที่คนพบตนเอง" คลิก!

เผยแพร่เมื่อ 24 เมษายน 2566 1,151 Share

มารู้จัก! โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE

เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2566 850 Share

เรียนรู้! การจัดการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในกรอบเวลา 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2565 : CBE Thailand

เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2566 1,146 Share

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง...

เผยแพร่เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 1,736 Share

คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน "กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" สิ่งสำคัญใกล้ตัวที่คุณครู...ต้องรู้

Personal Data Protection Act หรือ PDPA คือ เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 2,657 Share

ผังการทดสอบ (Test Blueprint) สำหรับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ฉบับผ่านการเห็นชอบงจากคณะอนุกรรมการ)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2564 1 9,364 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์