-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับ
สู่โปรแกรมการประถมศึกษา

.
| ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
 
.
 
 
 
| เกี่ยวกับโปรแกรม
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างโปรแกรม
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คุณลักษณะบัณฑิต
   หลักสูตร มคอ.2
   แผนพัฒนาโปรแกรม
   โครงการ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   มคอ.3/5
   รายงานการประชุม
   บันทึกไปราชการ
 
| ประกันคุณภาพฯ
   สำนักประกันคุณภาพฯ
   CHE QA Online
   SAR คณะครุศาสตร์
   SAR โปรแกรมวิชา
 
| e-Learning
   e-learning มร.กพ.
  
e-learning การประถม
 
| บริการนักศึกษา
   คู่มือนักศึกษาปี 2559
   e-student
   E-mail สำหรับนักศึกษา
   ประเมินการสอนออนไลน์
   ตรวจสอบผลการเรียน
  สอบมาตรฐานคอม
  สอบมาตรฐานคอม
  โปรแกรม speexx
   ประวัตินักศึกษา
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ตารางสอบนักศึกษา
   แผนการเรียนนักศึกษา
  สื่อ e-DLTV
   e-Learning
   ThaiLIS
   Video&CD-ROM
   ทุนเพื่อการศึกษา
   ทุนเพื่อการศึกษา กยศ.
   ตัวอย่างชุดครุยปริญญ
 
| นำเนียบศิษย์เก่า
   5511217
   5511218
 
| ทำเนียบศิษย์ปัจจุบัน
  5651204 แม่สอด
  5611213 กพ.
  5711213
กพ.
  5751203 แม่สอด
  5811212 กพ.
  5811213 กพ.
  5911217 กพ.
  5911218 กพ.
  5911218 กพ.
  5911218 กพ.
  6011217 กพ.
  6011218 กพ.
 
| บอร์ดแสดงความคิดเห็น
อ.ประเมิน
 
การบริหารหลักสูตร
  การเรียนการสอน
นศ.ประเมิน
  ประเมินหลักสูตรฯ

 
ประเมินเว็บไซต์
  ประเมินห้องปฏิบัติการ
นศ.แสดงความคิดเห็น
 
ติดต่อสอบถามผ่านเฟส
  Blogger
 
| Searc Enging

ค้นหาใน Google
ค้นหาใน Elementary
 
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  . .  
 

.  .  ข้อมูลพื้นฐานของคณะ
   คณะกรรมการประจำคณะ
   คณะผู้บริหาร
   คณาจารย์ประจำคณะ   
   บุคลากรประจำคณะ
   จำนวนนักศึกษา
   แผนงาน/โครงการ
   หลักสูตรที่เปิดสอน

   สารจากคณบดี
   สารสนเทศประกันคุณภาพ MIS
   คณาจารย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ
   รายงานการประชุม
   บริการดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

    บทความงานวิจัย
    บันทึกกิจกรรมนักศึกษา
    ประเมินกิจกรรมนักศึกษา
    ทำเนียบศิษย์เก่า
    ครูสอนดีกำแพงเพชร
    ประมวลภาพกิจกรรม


.
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  
คณะ
      คณะครุศาสตร์
      คณะวิทยาการจัดการ
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      บัณฑิตวิทยาลัย
      มรภ.กพ. แม่สอด
   สำนัก
      สำนักงานอธิการบดี
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
      สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
      สถาบันวิจัยและพัฒนา
      สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
   ศูนย์
      ศูนย์ภาษา
      ศูนย์คอมพิวเตอร์
      ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตฯ
   หน่วยงานอื่นๆ
      สภามหาวิทยาลัย
      สภาคณาจารย์และข้าราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
      โรงแรมน้ำเพชร
.

  e-University
.
 
สำหรับผู้บริหาร ระบบ
      บัญชี 3 มิติ (3D GF)
      สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
      การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
      ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
. สำหรับบุคลากร ระบบ
      การบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 

      ปฏิทินกิจกรรม
      เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
      สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
      ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพฯ
      บริการอีเมล์สำหรับบุคลากร
      กรอกผลการเรียนออนไลน์และวิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียน

      ตรวจสอบจำนวนผลการเรียนนักศึกษา
เพื่อจัดทำ มคอ.5

      ตรวจสอบข้อมูลตารางสอนสำหรับอาจารย์
      สารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ
      พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
      กรอกผลการเรียนออนไลน์
      ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         .จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  :
Website counter
Online จำนวน  :
 
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706555  To 3291
elementary.kpru@gmail.com