----| คุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา |----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

   ดี  เก่ง  มีความเป็นไทย  ใช้วิถีพอเพียง

ดี หมายถึง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

 1. ขยัน สื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เมตตาและกตัญญู
 2. ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้อย่างเต็มความสามารถและบริสุทธิ์ใจ
 3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 4. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น
 5. ไม่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
 6. พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์
 7. รักและศรัทธาในวิชาชีพ
 8. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคล สังคมและชุมชนในทางสร้างสรรค์ตามกำลังและความสามารถ
 9. ประพฤติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม


เก่ง
หมายถึง รอบรู้และเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา

 1. เป็นครูผู้สอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
 2. มีความรู้และทักษะทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 3. มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 4. มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร และเป็นแบบอย่างที่ดี
 5. เป็นผู้นำในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
 6. สามารถใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีทางการศึกษาได้ดี
 7. สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ในสภาพสังคมที่มีพลวัตสูงได้ดี

มีความเป็นไทย หมายถึง มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทย มีทักษะทางนาฏศิลป์และมีความสามารถในการประกอบ / ปรุงอาหารและขนมไทย

 1. มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการอนุรักษ์สืบทอดดนตรีไทย ได้แก่ ขลุ่ย ซอด้วง และซออู้
 2. มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการอนุรักษ์สืบทอดนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ มารยาทไทย นาฏศิลป์ การแสดงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม
 3. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบ / ปรุงอาหาร-ขนมไทยและนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้

ใช้วิถีพอเพียง หมายถึง เป็นผู้มีวิถีชีวิตและการประพฤติในทุกด้านซึ่งแสดงออกถึงการใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
    2. ยึดถือการประกอบวิชาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
   3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในการดำเนินงานาแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
   4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ในการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น บนพื้นฐานความพอเพียง
   5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา

 


 หมายเหตุ คุณลักษณะบัณฑิตทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

 
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
 
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m