--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----| คุณลักษณะบัณฑิตโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา|----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

เก่ง   ดี  มีความเป็นไทย

 เก่ง หมายถึง รอบรู้และเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา
        1. เป็นครูผู้สอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
        2. มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
        3. มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
        4. มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากร และเป็นแบบอย่างที่ดี
        5. เป็นผู้นำในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

 ดี หมายถึง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
       1. ขยัน สื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เมตตาและกตัญญู
       2. ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้อย่างเต็มความสามารถและบริสุทธิ์ใจ
       3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
       4. ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น
       5. ไม่หาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
       6. พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์
       7. รักและศรัทธาในวิชาชีพ
       8. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคล สังคมและชุมชนในทางสร้างสรรค์ตามกำลังและความสามารถ
       9. ประพฤติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม

 มีความเป็นไทย หมายถึง มีความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีไทย นาฏศิลป์ ศิลปและวัฒนธรรมความเป็นไทย
       1. มีการแสดงดออกถึงความร้ความสามารถในการอนุรักษ์สืบทอดดนตรีไทย ได้แก่ ขลุ่ย ซอด้วง และซออู้
       2. มีการแสดงดออกถึงความร้ความสามารถในการอนุรักษ์สืบทอดนาฏศิลป์ไทย ได้แก่ มารยาทไทย นาฏศิลป์
การแสดงพื้นบ้านและเพลงไทยเดิม
       3. มีการแสดงดออกถึงความร้ความสามารถในการประกอบอาหารไทยและนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m