--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----| ปรัชญา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา|----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
ปรัชญา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างแลพัฒนาบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและคุณภาพวิชาชีพและวิชาการ

 

วิสัยทัศน์
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นแหล่งความรู้ทางการศึกษา บูรณาการและ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บัณฑิตครูมีคุณธรรม รักวิชาชีพ


 
พันธกิจ

                                          - ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการประถมศึกษาแก่ผู้เรียน
                                          - พัฒนางานด้านวิจัยทางการศึกษา
                                          - ให้บริการทางวิชาการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น                                       
                                          - ทำนุบำรุงอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
                                          - ศึกษารวบรวมข้อมูลทางการศึกษาและแหล่งวิทยาการของชุมชนท้องถิ่น
                                          - ผลิตครูอบรมครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูในระดับปริญญาตรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m