พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ก.ย. 2562 ณ อิมแพ็ค เอกซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

เผยแพร่เมื่อ ผู้ชม 374

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะคุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 1 

             โดยมี นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ หลังจากนั้น รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.) ประธานพิธีลงนามกล่าวข้อคิดมุมมองต่อการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ของสถาบันผลิตและพัฒนาครูโครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” ตัวแทนลงนามความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยท่าน รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมพิธีและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ  ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช อ.วชิระ  พิมพ์ทอง และอ.ยุทธนา พันธ์มี ณ ห้องวีนัส ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

            ทั้งนี้พื้นที่ความรับผิดชอบผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีจำนวนทั้งสิน 5 จังหวัด 16 อำเภอ และ 28 ตำบล 31 โรงเรียน ที่มีจำนวนอัตราบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น จำนวน 32 คน ดังรายละเอียด

 1.  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180
 2.  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 4 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110  
 3.  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด หมู่ 0 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110  
 4.  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น หมู่ 2 ตำบลหว้ยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110  
 5.  โรงเรียนบ้านกิ่วเคยีน หมู่ 12 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150  
 6.  โรงเรียนบ้านหว้ยน้ำไซ หมู่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  
 7.  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง หมู่ 10 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  
 8.  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ตำบลบา้นแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120   
 9.  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่15 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  
 10.  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา หมู่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  
 11.  โรงเรียนบ้านพร้าว หมู่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  
 12.  โรงเรียนบ้านนาหนอง หมู่ 20 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120  
 13.  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุิทศ หมู่ 6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130  
 14.  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง หมู่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130  
 15.  โรงเรียนบ้านห้วยลาด หมู่ 4 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
 16.  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย หมู่ 8 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270  
 17.  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า หมู่ 13 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
 18.  โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพยีงดิน หมู่ 8 ตำบลบา้นเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120  
 19.  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง หมู่ 8 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
 20.  โรงเรียนบ้านน้ำลัด หมู่ 27 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150  
 21.  โรงเรียนบ้านเพชรนยิม หมู่ 2 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180  
 22.  โรงเรียนอรณุเมธา หมู่ 2 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  
 23.  โรงเรียนรวมไทยพฒันา 1 หมู่ 10 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  
 24.  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 หมู่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160  
 25.  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ หมู่ 5 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110  
 26.  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ หมู่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110  
 27.  โรงเรียนบ้านแม่ตาว หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110   
 28.  โรงเรียนบา้นหว้ยโป่ง หมู่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140  
 29.  โรงเรียนบ้านวะหลวง หมู่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
 30.  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ หมู่ 4 ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150  
 31.  โรงเรียนสามัคคีวิทยา หมู่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170  


แผนที่ตาม GPS :  พื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 31 แห่ง  
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี (กำหนดจุดพิกัด)

             โดยมีรายละเอียดสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และครูแนะแนวในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ควรศึกษาข้อมูลสำหรับนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯนี้ เพื่อความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง คือ นักเรียนในภูมิลำเนาพื้นที่ใน จำนวน 31 โรงเรียน เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังมีรายละเอียดดังนี้


 คุณสมบัติของผู้รับทุน
 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
 3. เป็นผู้ที่เป็นนักเรียนยากจนตามความหมายในประกาศนี้
 4. เป็นผู้ที่บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่ง เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันจนถึงวันสมัคร
 5. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสะสม (เกรดเฉลี่ยสะสม) 5 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50
 6.  เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน
 7.  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
 8.  เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
 9.  เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

ผู้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ได้งบประมาณสนับสนุน
โดยสถาบันผลิตและพัฒนาครูเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้รับทุน ดังนี้
 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 40,000 บาท/คน/ปี
 2. ค่าที่พัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน
 3. ค่าครองชีพรายวัน จำนวน 6,000 บาท/คน/เดือน
 4. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน
           
เงื่อนไขการรับทุน
 1. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี
 2. ในกรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครบตามกำหนดเวลาข้างต้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว ทั้งนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในสัญญาผู้รับทุนต่อไป

 

แผนงานที่จะดำเนินงาน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 


หมายเหตุ

  1. กิจกรรมแผนงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อโครงการฯ
  2. สาขาวิชาจะมีการแจ้งกำหนด วัน เวลา สถานที่ แต่ละกิจกรรมให้ทราบหลังจากมีการประชุมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  | ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโครงการครู(ษ์)ถิ่น
 

 
 | รู้จักโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

คลิก! : เว็บไซต์โรงเรียนบันทึกนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
คลิก! : เว็บไซต์ตรวจสอบจำนวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แยกกลุ่มจังหวัด
คลิก! : 
ประกาศ ผลการคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครู
คลิก! : 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
คลิก!
 : พื้นที่เป้าหมายความรับผิดชอบและอัตราการบรรจุ 
คลิก! : รายละเอียดโครงการฯ
คลิก! : รายละเอียดการรับสมัคร

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์  โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 2010  
ติดต่อสอบถาม Fanpage Facebook  :  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

Tags : ครูรักษ์ถิ่น ครูรัก(ษ์)ถิ่น การประถมศึกษา ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=188