ข่าวดี! สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่รักศรัทธาในวิชาชีพครู สมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 11-09-2019 ผู้ชม 12,772

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (มีทุนศึกษา ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ฯลฯ ตลอดหลักสูตร) สำเร็จการศึกษาบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

            ผู้ที่สนใจการเป็นครู "ประถมศึกษา" มีความพร้อมมุ่งมั่นและตั้งใจทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล (กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ พื้นที่รับผิดชอบของ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร) เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

            โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีทักษะความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยจะสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุนทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 40,000 บาท/คน/ปี 2) ค่าที่พัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน 3) ค่าครองชีพรายวัน จำนวน 6,000 บาท/คน/เดือน 4) ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

            โดยความร่วมมือ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนด้อยโอกาสจากครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศในพื้นที่ห่างไกลที่อยากเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีและกลับมาเป็นครูในโรงเรียนท้องถิ่นของตน

            ทั้งนี้สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เป็นหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 กสศ. ประกาศผลการพิจณาสถาบันผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมีรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 11 สถาบันทั่วประเทศ 1 ในนั้น คือ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


.......นามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 (จบแล้วมีตำแหน่งบรรจุครูโรงเรียนในถิ่นเกิดเลย) จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ช่วยกันดำเนินการจนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ครับ


Cr. Facebook :   Suwit Wongboonmak  

คลิก! : ประกาศ ผลการคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครู
คลิก! :
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
คลิก!
: พื้นที่เป้าหมายความรับผิดชอบและอัตราการบรรจุ 
คลิก! : รายละเอียดโครงการฯ
คลิก! : รายละเอียดการรับสมัคร

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์  โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 2010  
ติดต่อสอบถาม Fanpage Facebook  :  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

รายละเอียด : กำหนดการ ช่องทาง และสถานที่การรับสมัคร... จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ 

Tags : ครู ครูรักษ์ถิ่น โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=187