โครงการ/กิจกรรม 2562

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2018 ผู้ชม 329

ปีงบประมาณ 2562

1. งบ บำรุงการศึกษา (บกศ.)
ชื่อโครงการ  : โครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา    
รหัสโครงการ : 6201000044
งบประมาณ : 83,960 บาท คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาส
งบ
รับผิดชอบ
 1  วันการประถมศึกษา (25 พฤศจิกายน ของทุกปี)
  
   ทุกชั้นปี 1 30,000.-  อ.ทุกท่าน
 2  การพัฒนาความเป็นครูการประถมศึกษา

   2 44,960.-  บุญล้อม
3  เตรียมความพร้อมสู่ครูการประถมศึกษา
 
  ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 3 9,000.-  ยุทธนา/ศิริโสภา


2. งบประมาณแผ่นดิน
ชื่อโครงการ  : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC   
รหัสโครงการ : 6201000045 รหัสกิจกรรม 107A01010154
งบประมาณ : 120,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา) คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1

  การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
  ในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC

- โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร/จ.ตาก

1
2

60,000.-
60,000.-
ปาริชาต/วชิระ พ
บุญล้อม/มนตรี

 
3. งบ บำรุงการศึกษา (บกศ.)
ชื่อโครงการ  : การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประถมศึกษา    
รหัสโครงการ : 6201000043
งบประมาณ : 10,000 บาท คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1    พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   (วิจัย 1 เรื่อง) บริการวิชาการ/สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ.กำแพงเพชร หรือ จ.ตาก 1 10,000.- ยุทธนา/ศิริโสภา


4. งบประมาณแผ่นดิน
ชื่อโครงการ  : การบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที   
รหัสโครงการ : 6201000061
งบประมาณ : 50,000 บาท คลิก! รายละเอียดโครงการฯ

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1   การบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับ 
  มัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที (รายวิชาค่ายวิชาการ)   
- สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ.กำแพงเพชร หรือ จ.ตาก
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2 50,000.- ยุทธนา/ศิริโสภา

 

 

 5. งบ บำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
รหัสโครงการ : 
งบประมาณ : 5,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา) คลิก!  รายละเอียดโครงการ

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1

การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุค 4.0 (รายวิชาค่ายวิชาการ)


- โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร/จ.ตาก
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3

2

5,000.-

ยุทธนา/ศิริโสภา

 

 6. งบประมาณแผน่นดิน
ชื่อโครงการ  : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน SIL : School Integrated Learning 
รหัสโครงการ :  
งบประมาณ : 5,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา) คลิก!  รายละเอียดโครงการ 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1


การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน SIL : School Integrated Learning
(รายวิชาค่ายวิชาการ)


- โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร/จ.ตาก
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3

2

5,000.-

ยุทธนา/ศิริโสภา

หมายเหตุ 
       ไตรมาส 1  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม
       ไตรมาส 2  ระหว่างเดือน  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม
       ไตรมาส 3  ระหว่างเดือน  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน
       ไตรมาส 4  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

Tags : โครงการ กิจกรรม งบแผ่นดิน งบ บกศ.

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=186