โครงการ/กิจกรรม 2562

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2018 ผู้ชม 66

ปีงบประมาณ 2562

1. งบ บำรุงการศึกษา (บกศ.)
ชื่อโครงการ  : โครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา    คลิก! รายละเอียดโครงการฯ
รหัสโครงการ : 6201000044
งบประมาณ : 83,960 บาท

ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาส
งบ
รับผิดชอบ
 1   ชื่อกิจกรรม : วันการประถมศึกษา (25 พฤศจิกายน ของทุกปี)
  รหัสกิจกรรม : 
   ทุกชั้นปี 1 30,000.-  อ.ทุกท่าน
 2   ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาความเป็นครูการประถมศึกษา
  รหัสกิจกรรม :
   2 44,960.-  บุญล้อม
3   ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมสู่ครูการประถมศึกษา
  รหัสกิจกรรม :
  ชั้นปีที่ 1 3 9,000.-  ยุทธนา/ศิริโสภา


2. งบ บำรุงการศึกษา (บกศ.)
ชื่อโครงการ  : การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประถมศึกษา    คลิก! รายละเอียดโครงการฯ
รหัสโครงการ : 6201000043
งบประมาณ : 10,000 บาท

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1


  ชื่อกิจกรรม :  พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  จำนวน 1 เรื่อง

บริการวิชาการ/สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ.กำแพงเพชร หรือ จ.ตาก

1


10,000.-


ยุทธนา/ศิริโสภา3. งบ บำรุงการศึกษา (แผ่นดิน)
ชื่อโครงการ  : การบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับมัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที   คลิก! รายละเอียดโครงการฯ
รหัสโครงการ : 6201000061
งบประมาณ : 50,000 บาท

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1  ชื่อกิจกรรม : การบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนบนโลกออนไลน์กับ 
  มัคคุเทศก์น้อยหัวใจไอที   


บริการวิชาการ/สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จ.กำแพงเพชร หรือ จ.ตาก


250,000.-ยุทธนา/ศิริโสภา 

4. งบ บำรุงการศึกษา (แผ่นดิน)
ชื่อโครงการ  : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC   คลิก! รายละเอียดโครงการฯ
รหัสโครงการ : 6201000045 รหัสกิจกรรม 107A01010154
งบประมาณ : 120,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา)

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1


  ชื่อกิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
  ในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC

โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร/จ.ตาก


1
2

60,000.-
60,000.-
ปาริชาต/วชิระ พ
บุญล้อม/มนตรี

 

 5. งบ บำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562   คลิก!  รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ : 
งบประมาณ : 5,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา)

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1


ชื่อกิจกรรม :  การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุค 4.0


โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร/จ.ตาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1


2

5,000.-

 ยุทธนา

 

6. งบ บำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ชื่อโครงการ  : .................................................................  คลิก!  รายละเอียด 
รหัสโครงการ :  
งบประมาณ : 10,000 บาท (งบประมาณสาขาวิชา)

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ไตรมาส งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1


ชื่อกิจกรรม :  การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการศึกษาไทยในยุค 4.0


โรงเรียนขนาดเล็ก จ.กำแพงเพชร/จ.ตาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1


2

10,000.-

 ยุทธนา

 

Tags : โครงการ กิจกรรม งบแผ่นดิน งบ บกศ.

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=186