ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้ชม 281

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย 1. นางสาวสุดารัตน์ โตประพันธ์  2. นางสาวนภัสวรรณ จันทร์โต 3. นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์ 4. นายนภัสกร กรรณลิกา

 

 

 

 

 

 

 Tags : มารยาทไทย 2560 การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=179