โครงการ/กิจกรรม 2561

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 763

ปีงบประมาณ 2561

1. งบ บกศ.   :  โครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา (รหัสโครงการ 6101000007)  จำนวน   5   กิจกรรม 
รวมเป็นเงิน    146,340   บาท

ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาส
งบ
รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 การเตรียมความพร้อมสู่ครูการประถมศึกษา 
รหัสกิจกรรม 201201060321
 นศ.ชั้นปีที่ 1 3 9,000 อ.ยุทธนา 1
การเรียนรู้คู่ศาสตร์พระราชา
รหัสกิจกรรม 201201060221
 นศ.ชั้นปีที่ 2  2 15,600  อ.วชิระ พ.
อ.มนตรี
2
เตรียมความพร้อมสอบบรรจุ
รหัสกิจกรรม 201201060121 
 นศ.ชั้นปีที่ 5  2 55,940   อ.ทุกท่าน 5
การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสู่ครูมืออาชีพ
รหัสกิจกรรม 201201060421
  นศ.ชั้นปีที่ 4 3 31,000  อ.ศิริโสภา
อ.มนตรี
4
วันประถมศึกษา 4.0 
รหัสกิจกรรม 201201060521  
  นศ.ชั้นปีที่ ทุกชั้นปี 1 34,800  ผศ.ดร.ปาริชาต
อ.วชิระ พ.
ทุกชั้นปี

 

2. งบบริการวิชาการ (สำนักประกันคุณภาพ)  : 
     2.1 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น (กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน เขตพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก) รหัสโครงการ 6101000048 งบแผ่นดิน   100,000 บาท
     2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน เขตพื้นที่กำแพงเพชร ) รหัสโครงการ 6101000049 งบแผ่นดิน 100,000 บาท

ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาส
งบ
รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 (รหัส 106A01020354) โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร กพ.เขต 2 2 50,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
ชั้นปี 3
2 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 (รหัส 106A01020354) โรงเรียนคลองปลาสร้อย กพ.เขต 2 2 50,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
ชั้นปี 3
3 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 (รหัส 102406020154) โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ มส.เขต 2 (แม่จะเรา) 2 50,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
ชั้นปี 3
4 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 (รหัส 102406020154) โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ มส.เขต2 (พบพระ) 2 50,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
ชั้นปี 3
5 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน)
จำนวน 3 โรงเรียน  6 กิจกรรม (โรงเรียนละ 2 กิจกรรม)
โรงเรียน......
โรงเรียน......
โรงเรียน......
2 75,000 อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
ชั้นปี 3

 

3. งบบริการวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  :  โครงการยกระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างภายใต้โครงการบริหารจัดการฯ การพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง   
      3.1  เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 30,000 บาท    (กลุ่มเป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง) หัวข้อเดิม
      3.2  เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 120,000 บาท    (กลุ่มเป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร 2 แห่ง) หัวข้อใหม่

ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาส
งบ
รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียน..... (กพ.)   30,000  อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
 
2 การพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสวน   60,000 ผศ.ดร.ปาริชาต
ผศ.ดร.บุญล้อม
 
3 จิตตปัญญาภิวัฒน์สู่การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน....(กพ.)   60,000 อ.มนตรี
อ.วชิระ พ.
 

 

4. งบบริการวิชาการ (คณะและมหาวิทยาลัย) 
      4.1  ออกค่ายเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมูเซอหลังเมือง อ.สามเงา จ.ตาก
      4.2  โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน CCR

ที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
ไตรมาส
งบ
รับผิดชอบ
หมายเหตุ
 
1 ออกค่ายอาสาพัฒนาเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
รร. ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก
รร. ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง  จ.ตาก  1  คณะ อ.ยุทธนา
อ.ศิริโสภา
คัดเลือก
2 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน CCR       ผศ.ดร.ปาริชาต
ผศ.ดร.บุญล้อม
 

 

หมายเหตุ 
1. ข้อมูลโครกงาร/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2555-2560
2. คำอธิบายไตรมาส
       ไตรมาส 1  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม
       ไตรมาส 2  ระหว่างเดือน  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม
       ไตรมาส 3  ระหว่างเดือน  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน
       ไตรมาส 4  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน

 

 

 

Tags : โครงการ กิจกรรม พัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ ไตรมาส

QRCODE

https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=174