[28-30/11/60] ออกค่ายเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 60 ณ ร.ร.ตชด.เทคนิคอาสา 1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.60 การศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2017 ผู้เข้าชม 19

Tags : เชิญชวนกิจกรรมนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา โดยอาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวชร อาจารย์ประจำวิชา วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา