Tags : ศิษย์เก่า รหัส 55/56 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560