Tags : กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 อ.ยุทธนา พันธ์มี แสดงความยินดีกับนางสาวเดือนเพ็ญ คำดี หัส 56 ชนะเลิศอันดับ 1 การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ.วชิระ พิมพ์ทอง