Tags : นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ อ.มนตรี หลินภู นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษารหัส 56 อ.ยุทธนา พันธ์มี