โครงการ/กิจกรรม 2562

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2018 ผู้ชม 33

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรม 2562

ศิษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 09-07-2018 ผู้ชม 234

ทำเนียบศิษย์ปัจจุบัน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-01-2018 ผู้ชม 109

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษารหัส 56

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2017 ผู้ชม 91

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเรียนสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!)

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2017 ผู้ชม 250

ผลการเรียนสะสมของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!!) 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเรียนสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!)

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้ชม 163

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ศิษย์เก่า รหัส 55/56

เผยแพร่เมื่อ 04-11-2017 ผู้ชม 274

ทำเนียบศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ศิษย์เก่า รหัส 55/56

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 1,222

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

โครงการ/กิจกรรม 2561

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 505

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรม 2561

contact us

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 228

ติดต่อประสานงาน

contact us

อ.ยุทธนา พันธ์มี

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 183

ความเชี่ยวชาญ :
  ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีการศึกษา

อ.ยุทธนา พันธ์มี

ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 79

ความเชี่ยวชาญ :
  การศึกษาพิเศษ
  การออกแบบพัฒนาหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 150

ความเชี่ยวชาญ :
  การออกแบบพัฒนาหลักสูตร
  ออกแบบการเรียนการสอน
  การประถมศึกษา

ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 178

ความเชี่ยวชาญ :
  จิตวิทยาการแนะแนว
  พุทธศาสนา

อ.วชิระ  พิมพ์ทอง

อ.มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 97

ความเชี่ยวชาญ :
  จิตวิทยาการแนะแนว
  พุทธศาสนา

อ.มนตรี  หลินภู

อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 148

ความเชี่ยวชาญ :
  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
  ภาษาอังกฤษ
  การประถมศึกษา

อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช

Elementary team

เผยแพร่เมื่อ 12-10-2017 ผู้ชม 67

Elementary  team

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้ชม 603

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 56  วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป สถานที่  ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์  

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2017 ผู้ชม 583

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  "....มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราการประถมศึกษา"
คลิก! การประถมศึกษา
คลิก! มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิก! รายละเอียดสมัครออนไลน

 

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2017 ผู้ชม 410

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจึงได้ จัดระบบการให้ยืมคืนอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่จะสามารถให้นักศึกษาได้มาใช้บริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษายินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2017 ผู้ชม 559

               นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 และได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายชื่อและบรรจุในสถานศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 856

พี่ๆการประถมศึกษา รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60 จำนวน 17 คน

พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 668

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) เข้ารอบประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 730

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 955

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560  ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 713

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2017 ผู้ชม 43

การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 

การประถมศึกษาคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559