ศิษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 09-07-2018 ผู้ชม 115

ทำเนียบศิษย์ปัจจุบัน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ศิษย์ปัจจุบัน

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-01-2018 ผู้ชม 73

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวนากิษะ วันคำ (ไอโก๊ะ) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
e-Portfolio : https://sites.google.com/view/601121716/

นักศึกษาดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 15-12-2017 ผู้ชม 67

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560 นางสาวณัฐธมลวรรณ ธัญญวิรุฬห์
(น้องใบเตย) นักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

รางวัลสาวงามปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเรียนสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!)

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2017 ผู้ชม 223

ผลการเรียนสะสมของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!!) 

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการเรียนสะสมนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา รหัส 56 (อย่างไม่เป็นทางการ!!)

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2017 ผู้ชม 95

รางวัลชมเชย อันดับ 2 ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ประกวดแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ศิษย์เก่า รหัส 55/56

เผยแพร่เมื่อ 04-11-2017 ผู้ชม 221

ทำเนียบศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

ศิษย์เก่า รหัส 55/56

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 1,014

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา

โครงการ/กิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 01-11-2017 ผู้ชม 415

โครงการ / กิจกรรม พัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรม

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 94

ความเชี่ยวชาญ :
  ออกแบบการเรียนการสอน
  การบริหารการศึกษา
  การประถมศึกษา
   

รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์

อ.ยุทธนา พันธ์มี

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 131

ความเชี่ยวชาญ :
  ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีการศึกษา

อ.ยุทธนา พันธ์มี

ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 66

ความเชี่ยวชาญ :
  การศึกษาพิเศษ
  การออกแบบพัฒนาหลักสูตร

ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 108

ความเชี่ยวชาญ :
  การออกแบบพัฒนาหลักสูตร
  ออกแบบการเรียนการสอน
  การประถมศึกษา

ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ

อ.วชิระ พิมพ์ทอง

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 101

ความเชี่ยวชาญ :
  จิตวิทยาการแนะแนว
  พุทธศาสนา

อ.วชิระ  พิมพ์ทอง

อ.มนตรี หลินภู

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 74

ความเชี่ยวชาญ :
  จิตวิทยาการแนะแนว
  พุทธศาสนา

อ.มนตรี  หลินภู

อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2017 ผู้ชม 96

ความเชี่ยวชาญ :
  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
  ภาษาอังกฤษ
  การประถมศึกษา

อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช

Elementary team

เผยแพร่เมื่อ 12-10-2017 ผู้ชม 47

Elementary  team

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้ชม 584

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 รหัส 56  วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป สถานที่  ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์  

กำหนดการสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 การประถมศึกษา

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2017 ผู้ชม 490

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  "....มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราการประถมศึกษา"
คลิก! การประถมศึกษา
คลิก! มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คลิก! รายละเอียดสมัครออนไลน

 

การประถมศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2017 ผู้ชม 395

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจึงได้ จัดระบบการให้ยืมคืนอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่จะสามารถให้นักศึกษาได้มาใช้บริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษายินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 07-10-2017 ผู้ชม 472

               นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รหัส 55 สำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2559 และได้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีรายชื่อและบรรจุในสถานศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยินดีกับนักศึกษาการประถมศึกษา รหัส 55 กับตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2560

พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 784

พี่ๆการประถมศึกษา รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60 จำนวน 17 คน

พี่ๆ รหัส 55 รายงานตัวโครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 645

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) เข้ารอบประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมสอน (เกด) ประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 707

ประกวดหนังเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูรายละเอียด

เชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560 ชิงเงินรางวัล 43,000

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 924

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560
ชิงเงินรางวัล 43,000

รายละเอียด

ประกวดวาดภาพการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน ครั้งที่ 1/2560  ชิงเงินรางวัล 43,000

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2017 ผู้ชม 691

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ "cyber security" ชิงทุนการศึกษา 100,000

รายละเอียด

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หรือ คลิปวีดีโอ หัวข้อ

แสดงความยินดีกับนางสาวเดือนเพ็ญ คำดี หัส 56 ชนะเลิศอันดับ 1

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2017 ผู้ชม 48

การประถมศึกษาร่วมเชียร์นางสาวเดือนเพ็ญ คำดำ (เหมี่ยว) หัส 56 
ผลการแข่งขันอันดับ 1

แสดงความยินดีกับนางสาวเดือนเพ็ญ คำดี หัส 56  ชนะเลิศอันดับ 1