--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
| หมู่เรียน 5811213 (กำแพงเพชร) จำนวน 30 คน
* ปีการศึกษา 2559 ออก 1 คน รหัส 581121320
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5811213
 
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อ.มนตรี หลินภู
 
     
     ID : 581121301 ID : 581121302    ID : 581121304    ID : 581121305
     NAME : น.ส.นภาพร สาแช NAME: น.ส.กมลวรรณ ขุมทอง    NAME : น.ส.พรนภา นวลงาม    NAME : น.ส.ณัฐมน นาตาล
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121306    ID :581121307 ID : 571121308    ID :581121309
     NAME : น.ส.วริษฐา บุญแสง    NAME : น.ส.นิตยา จูด้วง NAME : น.ส.กิตติยา จักรสุข    NAME : น.ส.ศุภิสุรา บุญเลิศ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID :581121310    ID :581121312    ID : 581121313    ID :581121314
     NAME : น.ส.ธันยพร นาแหลม    NAME : น.ส.อัจฉรา เหลืองวิเศษชัย    NAME : น.ส.เพชรรัตน์ พิมพา    NAME : นายวิทวัส ดอนสันเทียะ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121315    ID : 581121316    ID : 581121317    ID :581121318
     NAME : น.ส.ชไมพร ขำจันทร์    NAME : น.ส.จุฑามาส แป้นแก้ว    NAME : น.ส.จุฑารัตน์ ปานเนียม    NAME : น.ส.พัชรี สืบวงษ์ดิษฐ์
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121319    ID : 581121320    ID : 581121321    ID : 581121323
     NAME : น.ส.เวรุณี มาหล้า    NAME : น.ส.กาญจนา อิ่นอ้าย    NAME : น.ส.ปุณยาพร กลัดล้อม    NAME : น.ส.พัณณิตา ด่อนจันทร์
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121324    ID : 581121325    ID :581121326    ID :581121327
     NAME : น.ส.ปดิวรดา ปัญญามูล    NAME : นายณัฐพงศ์ ฤทธิ์เดช    NAME : น.ส.สุดารัตน์ วัฒโน    NAME : น.ส.กาญจนา เกตุพงษ์
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121329    ID :581121330    ID : 581121331    ID : 581121332
     NAME : น.ส.สุนิศา พระหัตธิ    NAME : น.ส.อาภาภรณ์ เชาว์วิวัฒนากุล    NAME : น.ส.นิภาพร จ่านาค    NAME : น.ส.ณัชชา มานเนียม
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
       
     ID : 581121333    ID : 581121334    ID : 581121335   
     NAME : น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์เรือง    NAME : น.ส.จุฑามาศ เกตุมี    NAME : น.ส.กัญญารัตน์ เพชรทูล   
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m

 
S