--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
| หมู่เรียน 5811212 (กำแพงเพชร) จำนวน 32 คน
 
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5811212
 
อ.ยุทธนา พันธ์มี
อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
 
     
     ID : 581121201 ID : 581121202    ID : 581121204    ID : 581121205
     NAME : น.ส.สุราวัลย์ หงษ์ทอง NAME: น.ส.ภักจิราภรณ์ ยอดศรี    NAME : น.ส.ชมพูนุท แซ้เฮ้ง    NAME : น.ส.เกษร ปู่ซาว
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121206    ID : 581121207 ID : 581121209    ID : 581121210
     NAME : น.ส.รัชดา ยอดดอยสุขสม    NAME : น.ส.ฉวีวรรณ บุญอ่อน NAME : น.ส.สุรีรัตน์ ฉ่ำแก้ว    NAME : น.ส.พัชรพร ราบรื่น
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121211    ID : 581121212    ID : 581121213    ID : 581121214
     NAME : น.ส.วาริน ศิลาลอย.    NAME : น.ส.วญาณิศา ตระการสุข    NAME : น.ส.อารียา ฤทธิ์กริชชัย    NAME : น.ส.ชลิตา พรมมูล
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121215    ID : 581121216    ID : 581121217    ID : 581121218
     NAME : น.ส.เกวลิน แก้วกันยา    NAME : นายธนสินธิ์ อ่อนจันทร์    NAME : น.ส.สุภาภรณ์ ทิวงค์ษา    NAME : นายสุตนันท์ มั่นคง
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121219    ID : 581121220    ID : 581121221    ID : 581121222
     NAME : นายณัฐพงษ์ มิ่งสมร    NAME : น.ส.ณัฐกมล อ่อนขจร    NAME : นายเจนณรงค์ โกสุมพันธ์    NAME : น.ส.ชนนิกานต์ บัวเกตุ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121223    ID : 581121224    ID : 581121225    ID : 581121226
     NAME : นายศิริชัย ไพรวันประสบสุข    NAME : น.ส.กาญจนา พรบัญชาตระกูล    NAME : น.ส.ณัจฉรียา ปาสุนัน    NAME : น.ส.นพรัตน์ อ่อนเภา
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121227    ID : 581121229    ID : 581121230    ID : 581121231
     NAME : น.ส.พุทธพร ยอดฉัตร    NAME : น.ส.รัชนิกา ทองสุพรรณ    NAME : น.ส.ปนัดดา สีหะวงค์    NAME : น.ส.สตรีรัตน์ พูลทอง
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 581121232    ID : 581121233    ID : 581121234    ID : 581121235
     NAME : น.ส.นพรัตน์ มีหนองน้ำ    NAME : นายติดา คล้ายวงศ์ประยูร    NAME : น.ส.รุจิรา ดีรัตน์    NAME : น.ส.นฤมล รุ่งเรืองวนาศรม
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m