--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
| หมู่เรียน 5911218 จำนวน 29 คน
* ปีการศึกษา 2559
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5911218 
 
ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
อ.วชิระ  พิมพ์ทอง
 
     
     ID : 591121801    ID : 591121802    ID : 591121803    ID : 591121804
     NAME : น.ส.กุลสินี แก้ววิงวอน    NAME: น.ส.อัษฎาพร สายรุ้ง    NAME : น.ส.สุนันทา ศรีทอง    NAME : น.ส.น้ำฝน อำไพบูลย์
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121805    ID : 591121806    ID : 591121807    ID : 591121808
     NAME : นายกมลภพ ไพโรจน์    NAME : น.ส.สุธีรา เต็บโห้ง    NAME : น.ส.สุวนันท์ บุญธานี    NAME : น.ส.นภัสวรรณ กันยาทอง
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121809    ID : 591121810    ID : 591121811    ID : 591121812
     NAME : น.ส.อานันทิยา บัวเกษ    NAME : น.ส.กรกช วิวัฒนชัย    NAME : น.ส.พรสินี แซ่ท้าว    NAME : น.ส.สุวรรณา บุตรน้ำเพชร
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121813    ID : 591121814    ID : 591121815    ID : 591121816
     NAME : น.ส.นิรชา จำปาโชค    NAME : น.ส.ฐิติมา เสือแดง    NAME : น.ส.กฤติยาณี บดีรัฐ    NAME : น.ส.รัตติยากร พุฒตาล
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121817    ID : 591121818    ID : 591121819    ID : 591121820
     NAME : น.ส.ดวงแก้ว จันเผือก    NAME : น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมสอน    NAME : น.ส.จารุวรรณ ถาวร    NAME : น.ส.รัตวรรณ ธรรมเชียง
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121821    ID : 591121822    ID : 591121823    ID : 591121824
     NAME : น.ส.สุกันยา ปาระวัติ    NAME : น.ส.อุมา อ้อยฉิมพลี    NAME : น.ส.อังคณา พรมจันทร์    NAME : น.ส.สิริวิมล เนื้อไม้
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121825    ID : 591121826    ID : 591121827    ID : 591121828
     NAME : น.ส.มินตรา พร้าโมต    NAME : น.ส.กัญธิชา แท่งทอง    NAME : น.ส.แสงมณีรัตน์ คงคูณ    NAME : น.ส.อารยา กิมิพันธ์
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
           
     ID : 591121829       
     NAME : น.ส.ปรียาลัย นุตาลัย       
 
รู้จักกัน facebook
 
   
   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m

 
S