--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
| หมู่เรียน 5911217 จำนวน 28 คน
* ปีการศึกษา 2559 ลาออก 1 คน  591121708
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5911217
 
อ.ยุทธนา พันธ์มี
อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
 
     
     ID : 591121701    ID : 591121702    ID : 591121703    ID : 591121704
     NAME : น.ส.ศิริพร คุณศิริประภา NAME: น.ส.บุษรา ผัดแสน    NAME : น.ส.ออมฤทัย โอชา    NAME : นายณัฐนัย แซ่ว้าน
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121705    ID : 591121706    ID : 591121707    ID : 591121708
     NAME : น.ส.ประภัสสร โตเกิด    NAME : น.ส.นิลาวรรณ อัศวภูมิ NAME : น.ส.กนกวรรณ พุ่มชา    NAME : นายวีระวัฒน์ บุญราษี
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
ลาออก ปี 2559
 
     
     ID : 591121709    ID : 591121710    ID : 591121711    ID : 591121712
     NAME : น.ส.อำพร ตระกูลศรี    NAME : น.ส.สริตา ภูริบริบูรณ์    NAME : ออกก่อนรายงานตัว    NAME : น.ส.โฉมสุดา มูลนันไชย
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121713    ID : 591121714    ID : 591121715    ID : 591121716
     NAME : นายวัชระ เนตรสง่า    NAME : น.ส.ภัทรวดี บุญรอด    NAME : น.ส.ศรสวรรค์ ปกครอง    NAME : น.ส.สุพรรษา โพธิ์พันธ์
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121717    ID : 591121718    ID : 591121719    ID : 591121720
     NAME : น.ส.ภาวินี เขม้นกิจ    NAME : น.ส.สมฤทัย อุดมสุข    NAME : น.ส.พิมพ์นิภา เขียวสีทอง    NAME : น.ส.มันทนา จันทร์อิน
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121721    ID : 591121722    ID : 591121723    ID : 591121724
     NAME : น.ส.ชฎาพร กุลสุวรรณ์    NAME : น.ส.พรพิมล สายทอง    NAME : น.ส.มาริษา วงษ์คำ    NAME : น.ส.นภัสวรรณ ไชยพา
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 591121725    ID : 591121726    ID : 591121727    ID : 591121728
     NAME : น.ส.ศีตลา แก้วปัน    NAME : น.ส.นันทวรรณ โพธิ์แสง    NAME : น.ส.สุขใจ สมัยสกุลวนา    NAME : น.ส.สร้อยสุดา พนาพิหาร
 
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
รู้จักกัน facebook
 
         
     ID : 591121729    ID : 591121730     
     NAME : น.ส.ชนม์นิภา บุญเจ๊ก    NAME : น.ส.ศุภมาส ใจกล้า     
 
รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
   
   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m

 
S