--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
| หมู่เรียน 5751203 (แม่สอด) จำนวน 42 คน
 หมายเหตุ ปีการศึกษา 2559 รหัส 575120334, 575120306 ออก
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5751203
  อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช อาจารย์ศศิกัญชนา  บุญนาค
 
 
 
 
     
     ID : 575120301    ID : 575120302    ID : 575120303    ID : 575120304
     NAME : น.ส.สกุลนา พิทักษ์ภูพาน    NAME : น.ส.จินตนา ชาญชาติวีระ    NAME : น.ส.ศุภาพิชญ์ ถาปัน    NAME : น.ส.สุนันท์ อุดจันทร์
 
 
 
 
 
 
     
    ID : 575120305 ID : 575120306    ID : 575120307    ID : 575120308
    NAME : น.ส.พจมาลย์ ศรีอำนวยโชค NAME : น.ส.ณัฐกานต์ วงษ์อำนาจ    NAME : น.ส.เกศแก้ว ตระการดลชัย    NAME : น.ส.ปัทมาพร ถาปัน
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120309    ID : 575120310    ID : 575120311    ID : 575120313
     NAME : น.ส.พัชริญา พูลเดช    NAME : น.ส.อรยา ประดิษฐ์    NAME : น.ส.สุภาวรรณ ประทับใจ    NAME : น.ส.พรทิพย์ เพิ่มพูน
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120314    ID : 575120315 ID : 575120316    ID : 575120317
     NAME : น.ส.เจษฎาภรณ์ กิจจา    NAME : น.ส.ชาณี สุทธิผลโภคากุล น.ส.ดาวพระศุกร์ มงคลศักดิ์ไพศาล    NAME : นายณัฐพงษ์ ปะระปิน
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120318    ID : 575120319    ID : 575120320    ID : 575120321
     NAME : น.ส.โยธการ แก้วซ้อย    NAME : น.ส.ธัญพิชชา อินต๊ะสง    NAME : น.ส.นภาพร สุระดี    NAME : นายกิตติพงศ์ สิงห์ไชย
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120322    ID : 575120323    ID : 575120324    ID : 575120325
     NAME : น.ส.จุฑาทิพย์ นารถสิงห์    NAME : น.ส.พัชรินทร์ เอี่ยมเอกพจน์    NAME : น.ส.รัตติกาล อินหลวง    NAME : นายปรีชา ดอกรักพนา
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120326    ID : 575120327    ID : 575120328    ID : 575120329
     NAME : น.ส.พรนภา สำราญไพบูลย์    NAME : น.ส.อินทิรา อินอุตร    NAME : นายบุญญาฤทธิ์ ถาแก้ว    NAME : น.ส.พนิดา  แก้วซ้อย
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120331    ID : 575120333    ID : 575120334    ID : 575120335
     NAME : นายนิจนิทัศน์ อินต๊ะแสน    NAME : น.ส.จุฑามาศ อ่อนศรี    NAME : น.ส.กนกพร ฟูเต็ม    NAME : น.ส.ณัฐสิริ ละน้อย
 
 
 
 
 
 
     
     ID : 575120336    ID : 575120337    ID : 575120338    ID : 575120339
     NAME : น.ส.พิฤาภา คำหล้า    NAME : นายเอกลักษณ์ หงส์พิพิธ    NAME : น.ส.นิตยา นิรันดรวงศ์คีรี    NAME : น.ส.สุกัญญา โรจุยะ
 
 
 
 
 
 
       
     ID : 575120340

   ID : 575120341

   ID : 575120342    ID : 5751203
     NAME : นายทวีสิทธิ์ ยอดปานันท์    NAME : นายวนิทร ธนัตถ์สกุล    NAME : น.ส.วรัญญา สันทวุฒิ    NAME : น.ส.
 
 
 
 
   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m