--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
| หมู่เรียน 5711213 (กำแพงเพชร) จำนวน 43 คน
  หมายเหตุ ปีการศึกษา 2558 ออก 1 คน คือ 571121308
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5911217
 
อ.ยุทธนา พันธ์มี
อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
 
     
     ID : 571121301 ID : 571121302    ID : 571121303    ID : 571121304
     NAME : น.ส.ศิริรัตน์ สาลีบุตร NAME: น.ส.ปรียาภรณ์ อุ้ยไพบูลย์สวัส    NAME : น.ส.อาทิมา เอี่ยมอิสรา    NAME : น.ส.วิสาข์ กวินวนาลัย
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121305    ID : 571121306 ID : 571121307    ID : 571121308
     NAME : น.ส.สุวิมล ใจบุญ    NAME : น.ส.วราภรณ์ ศรีสุข NAME : น.ส.ละอองดาว แข่งเพ็ญแข    NAME : น.ส.จีรวรรณ สกุลศรี
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121309    ID : 571121310    ID : 571121311    ID : 571121312
     NAME : น.ส.สมศรี ดรรชนีนามชัย.    NAME : น.ส.อรณีย์ สงคุ้ม    NAME : น.ส.มาลี เฮงปัญญากุล    NAME : น.ส.จุฑาทิพย์ แตงไทย
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121313    ID : 571121314    ID : 571121315    ID : 571121316
     NAME : น.ส.สรัลยา แหกาวี    NAME : น.ส.พุธเย็น อาชาประดิษฐ์    NAME : น.ส.ศิริรัตน์ ลอยกลาง    NAME : น.ส.ดาวเรือง คำดำ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121317    ID : 571121318    ID : 571121319    ID : 571121320
     NAME : น.ส.รังษ์สินันท์ สุขประดิษฐ์    NAME : น.ส.อรทัย ช่างทำ    NAME : น.ส.สายรุ้ง สุภาวงค์    NAME : น.ส.กัลยาณี กองรัตน์
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121321    ID : 571121322    ID : 571121323    ID : 571121324
     NAME : น.ส.รัตนาภรณ์ ชื่นดวง    NAME : น.ส.ณัฐฐา นากสุก    NAME : น.ส.กฤษณา แพรอยู่    NAME : น.ส.อัจฉรา เกิดยอด
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121325    ID : 571121326    ID : 571121327    ID : 571121328
     NAME : น.ส.สุฑาทิพย์ เวชกิจ    NAME : น.ส.สุทธิตา สียะ    NAME : น.ส.วรรณฤดี ศักดิ์เอี่ยม    NAME : น.ส.เสาวณีย์ สุขนอก
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121329    ID : 571121332    ID : 571121333    ID : 571121335
     NAME : น.ส.จารุวรรณ ท่าฉลาด    NAME : น.ส.จิราวัฒน์ แซ่กือ    NAME : น.ส.ณัฐธยาน์ วรกาล    NAME : น.ส.นริศรา ธรรมใจ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121336    ID : 571121337    ID : 571121339    ID : 571121340
     NAME : น.ส.วราลี วงค์จาย    NAME : น.ส.นิราวรรณ ปวนเต็ม    NAME : น.ส.รัตนาภรณ์ แสงสี    NAME : น.ส.สิริกาญจน์ เบี้ยทอง
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121341

   ID : 571121342

   ID : 571121343    ID : 571121344
     NAME : น.ส.ปริมล ปัญญาเรือนแก้ว    NAME : น.ส.กรรณิการ์ มูลทรัพย์    NAME : น.ส.สุชาดา จันตา    NAME : น.ส.ทิพย์สุดา สิมภาลี
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 571121345

   ID : 571121346

   ID : 571121347    ID : 571121348
     NAME : น.ส.ศินัชชา ทองอาจ    NAME : น.ส.บุญธิดา อัมพรพนา    NAME : น.ส.เปรมฤทัย บริรักษ์    NAME : น.ส.เบญจวรรณ ทองเทศ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m