--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
 
| หมู่เรียน 5651204 (แม่สอด) จำนวน 40 คน
 *ปีการศึกษา 2557 ออก 1 คน รหัส 565120410
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5651204
 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง
อ.ปาริชาต เตชะ
     
     ID : 565120402    ID : 565120403    ID :565120404    ID : 565120406
     NAME : นางสาวกังสดาล  แซ่ว่าง    NAME : น.ส.กมลชนกพนาไพโรจน์    NAME : นายสุทธิพงศ์  แสนคำอ้าย    NAME : น.ส.สาวิตรี  ขยันกิจมงคล
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120407    ID : 565120408    ID : 565120409    ID : 565120410
     NAME : น.ส.สุวรรณา กำชัยชนะ    NAME : นางสาวพิมลพร วงศ์ธิพงศ์    NAME : นางสาวธันยพร  ร่างอ่อน    NAME : สัมพันธ์ พิมานครองคีรี
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 ออก
 
     
     ID : 565120411

   ID : 565120412

   ID : 565120413

   ID : 565120414
     NAME : นางสาวสุภาภรณ์ ใจเถิน    NAME : นางสาวกานดา น้ำไหลริน    NAME : นางสาวจุฬาลักษณ์ เตจ๊ะ    NAME : นางสาวลักคณา คำป้อ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120415    ID : 565120416    ID : 565120417    ID : 565120418
     NAME : นางสาวเดือนเพ็ญ คำดำ    NAME : นายวิศรุต หงษ์คง    NAME : น.ส.พรทิพย์ ธนาคมรัตนะ    NAME : น.ส.รัตนาภรณ์ อุษาพรเลิศ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120419    ID : 565120420    ID : 565120421    ID : 565120422
     NAME :น.ส.กมลชนก ชีวอำไพโรจน์    NAME : นางสาวสุดารัตน์ แสนคำ    NAME : นางสาวนงนุช วนพบโชค    NAME : น.ส.ขันทอง  พนาไพโรจน์
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120423    ID : 565120424    ID : 565120425    ID : 565120427
     NAME : นางสาวศิริวรรณ ปิงวงค์    NAME : นางสาวพิชญา พรมเสน    NAME : นางสาวขวัญจิรา ทาวงษ์   NAME : นายกฤษธินันท์ สมัยอาชา
 
 รู้จักกันบน facebook  
 รู้จักกันบน facebook  
 รู้จักกันบน facebook  
 รู้จักกันบน facebook  
 
     
     ID : 565120428    ID : 565120429

   ID : 565120430

   ID : 565120431

     NAME : นายสุระ  พฤกษ์พนาไพร    NAME : น.ส.ณัฐณิชา คงดี    NAME : นางสาวสุนิชา พงษ์ฐิติเทพ    NAME : นางสาววรรณวจี ขำเส็ง
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120432    ID : 565120433    ID : 565120434    ID : 565120435
    NAME : นางสาวฐิติวรดา สิธิสงค์    NAME : นางสาวปพิชญา แก้วทันคำ    NAME : นางสาวณิชากร เรือนใจดี    NAME : น.ส.วิไลลักษณ์ ศิรินิพนธ์
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120436     ID : 565120437    ID : 565120438 ID : 565120439
     NAME :น.ส.จิตสุภา ตรรกนาถฤทัย   NAME:น.ส.เกศราภรณ์ ธาราแม่กลอง    NAME : นายอภิสิทธิ์ พิมานครองคีรี  NAME : นายชิดณรงค์ วงษ์ปางมูล
 
 ออกแล้ว
 รู้จักกัน facebook
 ออกแล้ว
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 565120440    ID : 565120441       ID : 565120442    ID : 565120443
    NAME : นางสาวอติพร  สกุลเดช    NAME : นางสาวอัมไพวรรณ ทองภู      NAME : นางสาวรุ่งไพลิน ปัญญาคำ     NAME : น.ส.ชนกนารถ ขันกสิกรรม
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
   
ID : 565120444      ID : 565120445    ID : 565120446
  NAME : น.ส.เพียงดารา ปัญญาวิชัย      NAME : นางสาวทิพย์สุดา รุ่งวนาลี    NAME : นางสาวพิสมัย ใจกัน
 รู้จักกัน facebook
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m