--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
 
| หมู่เรียน 5611213 (กำแพงเพชร) จำนวน 45 คน
* ปีการศึกษา 2556 ออก 1 คน รหัส 561121335 * ปีการศึกษา 2557 ออก 1 คน รหัส 561121346
 
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษา 5611213
 
อ.วชิระ พิมพ์ทอง
อ.ปาริชาต เตชะ
 
     
     ID : 561121301    ID : 561121302    ID : 561121303      ID : 561121304
     NAME : น.ส.อธิชยาภรณ์ สอนสุข    NAME : น.ส.สิริรัตน์ เกตุศรี    NAME : น.ส.สุจิตรา เทพบุรี    NAME : น.ส.สุพิชฌาย์ แบงกริยา
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
 

   ID : 561121305

   ID : 561121306    ID : 561121307      ID : 561121308
     NAME : น.ส.วิภารัตน์ คชรักษ์    NAME : น.ส.สุรัตนา เจาะดำ    NAME : น.ส.สุดารัตน์ โพธิ์งาม    NAME : น.ส.สุทธิดา ตะวัน
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121309    ID : 561121311

   ID : 561121312

     ID : 561121313
     NAME : น.ส.สุนิสา ศรลัมภ์    NAME : น.ส.ภิฤดี บานเย็น    NAME : น.ส.จันทิรา ว่องวิการ    NAME : น.ส.พนมพร ศรีษะเกษ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121314    ID : 561121315    ID : 561121316      ID : 561121317
     NAME : น.ส.อรชา อุตทาสา    NAME : น.ส.สกุลรัตน์ คำรินทร์    NAME : น.ส.มินตรา ดารากมล    NAME : น.ส.ภวิตา อุดม
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121319     ID : 561121320    ID : 561121321      ID : 561121322
     NAME : น.ส.จาตุรนต์ รักอยู่    NAME : น.ส.นฤมล แพงจิกรี    NAME : น.ส.สุพรรณา พึ่งรูป    NAME : น.ส.รุจิตรา สระกัญญา
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121323     ID : 561121324    ID : 561121325      ID : 561121326
     NAME : น.ส.อัคริมา ใบทอง    NAME : น.ส.พรปวีณ์ หมอนคุด    NAME : น.ส.ชนิกานต์ บริบูรณ์สิงขร    NAME : น.ส.นิสาชล สังข์ไทย
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121327     ID : 561121328    ID : 561121329      ID : 561121331
     NAME : น.ส.ธัญญาลักษ์ แหยมพลับ    NAME : น.ส.เบญจรัตน์ หล้าใจ    NAME : น.ส.สุกัญญา ปัญญามาก    NAME : น.ส.จุรีภรณ์ ปิ่นคำ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121332     ID : 561121333    ID : 561121334      ID : 561121335
     NAME : น.ส.อินทุอร มากเอี่ยม    NAME : น.ส.ณิชานันท์ วนามหาลาภ    NAME : น.ส.วรนาถ คุ้มครอง    NAME : น.ส.สุนิสา นาคอ้น
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
 

   ID : 561121336

    ID : 561121337    ID : 561121338      ID : 561121339
     NAME : น.ส.จิราภรณ์ พันธ์มิตร    NAME : น.ส.เกศวรินทร์ เทพาทิพย์    NAME : น.ส.ดวงกมล แก้วศรี    NAME : น.ส.ชนม์ปภา อินกรัด
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121340     ID : 561121341    ID : 561121342      ID : 561121343
     NAME : น.ส.ศกุนตลา กุลอินทร์    NAME : น.ส.มลิวัลย์ แก้วถิ่นดง    NAME : น.ส.ณัฎฐา สีกล่อม    NAME : น.ส.นัชรียา ภู่ทอง
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
     
     ID : 561121345     ID : 561121346    ID : 561121347      ID : 561121348
     NAME : น.ส.เตือนใจ ชดเชย    NAME : นายชนะชัย ไชยชนะ    NAME : น.ส.สรยา เรือนทองดี    NAME : นายจตุพร การะเกตุ
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
       
     ID : 561121349     ID : 561121350    ID : 561121352   
     NAME : น.ส.ณิชกุล คงเมือง    NAME : น.ส.สุขกันยา คงพันธ์    NAME : น.ส.ณัฐชลิกา เฮียงกุล   
 
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 รู้จักกัน facebook
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m