--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
 
| หมู่เรียน 5511218 จำนวน 45 คน
  * ปีการศึกษา 2556 ออก 1 คน รหัส 551121824  * ปีการศึกษา 2557 ออก 1 คน รหัส 551121804
 
     
     ID : 551121801    ID : 551121802    ID : 551121803    ID : 551121804
     NAME : นางสาวขณิษฐา เพิ่มธัญกิจ    NAME : นางสาวมัทนา บุญหนัก    NAME : นางสาวโสภิตา พึ่งพัก    NAME : นางสาวศศิพิมพ์ แซ่ย้าง
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121805    ID : 551121806    ID : 551121807    ID : 551121808
     NAME : นางสาวอาฐิติยา สีหามาตย์    NAME : นางสาวชลธิชา เรือนปัญญา    NAME : นายเสฎฐวรรธน์ กันอุไร    NAME : นางสาวณัฐพร หอมรื่น
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121809    ID : 551121810    ID : 551121811    ID : 551121812
     NAME : นางสาวสุธิชา เภาหนู    NAME : นางสาววิไลพร แซ่กือ    NAME : นางสาวนันทนา ดิษสวน    NAME : นางสาวพุทธพร เรืองรัตน์
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121814    ID : 551121815    ID : 551121816    ID : 551121817
     NAME : นายไชยเชษฐ์ อ่ำนวล    NAME : น.ส.เพ็ญศิริ สุโพธิ์ชัย    NAME : นางสาวสุนันทา ตาติจันทร์    NAME : นางสาวเกษร วรวัฒน์
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 เว็บไซต์ของฉัน  
 เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
  ID : 551121818    ID : 551121819    ID : 551121820    ID : 551121821
  NAME : นางสาวสุมินตรา ต๊กควรเฮง    NAME : นางสาวณัฐสุดา หุ่นเที่ยง    NAME : น.ส.วิภาวัลย์ เขียวพุ่มพวง    NAME : น.ส.พิมพ์ชนก เห็นพร้อม
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
 เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121822    ID : 551121823    ID : 551121824    ID : 551121825
     NAME : น.ส.กนกวรรณ สุวรรณโชติ    NAME : นางสาวจันจิรา จันทะคุณ    NAME : นางสาวอรวิสา ฟักแฟง    NAME : นางสาวชลธิชา ม่วงสังข์
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121826    ID : 551121827    ID : 551121829    ID : 551121830
     NAME : นางสาวสมร กระกูลศรี    NAME : นางสาวสุนิสา แหวเมือง    NAME : นางสาววิลัย ยาเจิม    NAME : นางสาวบุษบา ภูผาเวียง
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121831    ID : 551121832    ID : 551121833    ID : 551121834
     NAME : น.ส.สุภาภรณ์ จันทร์สิงห์    NAME : น.ส.อรสุดา ปีกโสม    NAME : นางสาวอัญชิสา นิเทศ    NAME : นายสุรสิทธิ์ สิงห์ระ
 
 เว็บไซต์ของฉัน  
 เว็บไซต์ของฉัน  
 เว็บไซต์ของฉัน  
 เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121835    ID : 551121836    ID : 551121837    ID : 551121838
     NAME : น.ส.สาริกา ไพรจาตุรงค์    NAME : นางสาวพรพิมล เงินทอง    NAME : นางสาวจีรนันท์ คีรีพิพัฒน์    NAME : นางสาวปภัสรา สายป่าน
 
 เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121840    ID : 551121842    ID : 551121843    ID : 551121844
     NAME : นางสาวกนิษฐา นิลาพันธ์    NAME : นางสาวปนัดดา พันธ์บานชื่น    NAME : น.ส.กัญญารัตน์ ถนอมทัพ    NAME : นางสาวธิดา ชัยยโคจร
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121845    ID : 551121846    ID : 551121847    ID : 551121848
     NAME : นางสาววาริน พิลาทอง    NAME : นางสาวอรสา อุดมลาภ    NAME : นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่    NAME : นางสาวนภาลัย เข้มข้น
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
     
     ID : 551121813    ID : 551121850    ID : 551121828   
     NAME : นางสาววารี กิจขุนทด NAME : น.ส.อนุศรา ทรัพย์ประสาร NAME : น.ส.ศิรประภา ถาวร  
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m