--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -- มารู้จักเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา --
 
| หมู่เรียน 5511217 จำนวน 42 คน
  *ปีการศึกษา 2556 ออก 1 คน รหัส 551121733  *ปีการศึกษา 2557 ออก 1 คน รหัส 551121743
 
     
     ID : 551121701    ID : 551121702    ID : 551121703    ID : 551121704
     NAME : นางสาวเกวลิน  พรมมา    NAME : นางสาวกมลวรรณ  ด้วงสุข    NAME : นางสาวปริชาต จันทร์ฤทธิ์    NAME : นางสาวกาญจนา กองแก้ว
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121705    ID : 551121706    ID : 551121707    ID : 551121708
     NAME : นางสาวกวินธิดา ศิลพร    NAME : นางสาวอนุจิรา ปั่นโย    NAME : น.ส.อรุณกมล อินทร์จันท์    NAME : นางสาวรัตนา  รักนาค
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121709    ID : 551121710    ID : 551121711    ID : 551121712
     NAME : น.ส.นงลักษณ์ กรินวงศา    NAME : นางสาวเจนจิรา อนุรักษ์    NAME : นางสาวศิวนาถ  ต๊ะทองคำ    NAME : นางสาวจริยา  ตุ่นมะโรง
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121713    ID : 551121714    ID : 551121715    ID : 551121717
     NAME : น.ส.ดารณี  จันทะปะขาว    NAME : น.ส.สาธิยา  กระแบกหอม    NAME : นางสาวพิชญ์สิรี อุดแคว    NAME : นางสาวเกศราพร สอนชิด
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121718    ID : 551121719    ID : 551121720    ID : 551121721
     NAME : นางสาวพรประภา  สอนชิต    NAME : นางสาวพรพิศ  กะนะ    NAME : นางสาวอารยา  ธนะการ    NAME : นางสาวจรินรัตน์ แสนปากดี
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121722    ID : 551121724    ID : 551121725    ID : 551121726
     NAME : นางสาวอรวรรณ มุลชัย    NAME : นางสาวกฤติยาณี จ้อยสุ่ม    NAME : นางสาวจิราภา  จีนะไชย    NAME : นางสาววรวีร์ สาริบุตร
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121727    ID : 551121728    ID : 551121729    ID : 551121731
     NAME : นางสาวธิตินันท์  จิ๋วกาวี    NAME : นางสาวปาริฉัตร มานพมณี    NAME : น.ส.ศิริรัตน์ งสถาพรพิพัฒน์    NAME : นางสาวนันทนา  แสนอุบล
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121732    ID : 551121733    ID : 551121734    ID : 551121735
     NAME : นางสาวขวัญชนก  โนเลี่ยม    NAME : น.ส.ปรียานัฎฐ์  ธรรมขันคำ    NAME : นางสาวดวงนภา  เกษาพร    NAME : นางสาวรัตนา  ศรีวงษ์ชัย
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121737    ID : 551121739    ID : 551121740    ID : 551121741
     NAME : นางสาวปรารถนา  พิมพ์พา    NAME : นางสาวสุกัญญา ทะธาศรัย    NAME : นางสาวลักขิกา  ทองภาส    NAME : นางสาวอารีรัตน์  สุริวงษ์
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121743    ID : 551121744    ID : 551121745    ID : 551121746
     NAME : นางสาวสาวรัตน์ เยอเจริญ    NAME : นายปัญญา ทองรักษ์    NAME : นายชยากร  พึ่งพุ่ม    NAME : น.ส.น้ำฝน พยานเขตการณ์
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
     
     ID : 551121747    ID : 551121748    ID : 551121749    ID : 551121750
     NAME : นางสาวอลิสชา  รักสีขาว    NAME : นางสาวพัชรี  ปัญญาสงบ    NAME : นางสาววราภรณ์  ศิริขวัญ    NAME : นางสาวจันทิมา  กลางวงค์
 
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
  เว็บไซต์ของฉัน  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online จำนวน :
คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 009999999
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Education Program in Elementary Education Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519.
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m