--------------------------------------------------------------------------------------------------------................................................................ขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขขข.......................------------------------------------------------------------------------
   
        

             รายละเอียดเอกสาร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.3-5 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
                                  

ปีการศึกษา 2559
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
มคอ.3
มคอ.5
1 1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
2 1262301 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
3 1262302 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
4 1262402 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครประถมศึกษา
5 1262604 ศิลปศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
6 1263701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
คลิก
7 1263702 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
8 1263902 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
คลิก
9 1263102 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คลิก
10 1263103 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
คลิก
11 1264309 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงานสำหรับครูประถมศึกษา
12 1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา
13 1264310 การแปลสำหรับครูประถมศึกษา
14 1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
         
         


  คลิก!  รายงานการทวนสอบปีการศึกษา 2559
  คลิก! ระบบ มคอ. โดยมหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m