--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----| หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา / มคอ. |----

 ชื่อหลักสูตร
อนุมัติ
โหลด
.
| หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2555
 22 ม.ค. 56
.
| มคอ.02 ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2555
.
| หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2555 (ปรับปรุง 2559)
 20 ม.ค. 60
.
| มคอ.02 ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2555 (ปรับปรุง 2559)

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706519 Fax : 0559706519
e d u k p r u @ h o t m a i l . c o m