-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับ
สู่ โปรแกรมการประถมศึกษา

.
 | ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

| เกี่ยวกับโปรแกรม
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างโปรแกรม
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คุณลักษณะบัณฑิต
   หลักสูตร มคอ
   แผนพัฒนาโปรแกรม
   โครงการ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   รายงานการประชุม
   บันทึกไปราชการ
   บัญชีการเงิน 

------------------------------------------------------
| ประกันคุณภาพการศึกษา
   สำนักประกันคุณภาพฯ
   CHE QA Online
   SAR คณะครุศาสตร์
   SAR โปรแกรมวิชา
------------------------------------------------------
| สารสนเทศ
   MIS คณะครุศาสตร์
   MIS มหาวิทยาลัยฯ
------------------------------------------------------
| บริการนักศึกษา
   คู่มือนักศึกษาปี 2559
   e-student
   E-mail สำหรับนักศึกษา
   ปฏิทินการศึกษา
   ประเมินการสอนออนไลน์
   ผลการเรียนผ่านเว็บไซต์
   ประวัตินักศึกษา
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ตารางสอบนักศึกษา
   แผนการเรียนนักศึกษา
   e-Learning
   ThaiLIS
   Video&CD-ROM
   ทุนเพื่อการศึกษา
   ทุนเพื่อการศึกษา กยศ.
   ตัวอย่างชุดครุยปริญญ
------------------------------------------------------
| กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
   กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
   โครงการประจำปี
  ภาพกิจกรรม
------------------------------------------------------

| E-learning
   e-learning มหาวิทยาลัยฯ
  
e-learning ครุศาสตร์
   innovation.kpru.ac.th
   krusorndee.net
  
e-learning โปรแกรม
------------------------------------------------------

| ทำเนียบนักศึกษา
   5511217 กพ.
   5511218 กพ.
  5651204 แม่สอด
  5611213 กพ.
  5711213
กพ.
  5751203 แม่สอด
  5811212 กพ.
  5811213 กพ.
  5911217 กพ.
  5911218 กพ.

------------------------------------------------------
| บอร์ดแสดงความคิดเห็น
 
อ.ประเมินหลักสูตรฯ
  นศ.ประเมินหลักสูตรฯ
 
ประเมินเว็บไซต์
  ประเมินห้องปฏิบัติการ
  ติดต่อสอบถามผ่านเฟส
  Blogger
------------------------------------------------------
| Searc Enging

ค้นหาใน Google
ค้นหาใน Elementary
 
.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  . .  
 

.  ข้อมูลพื้นฐานของคณะ
   คณะกรรมการประจำคณะ
   คณะผู้บริหาร
   คณาจารย์ประจำคณะ   
   บุคลากรประจำคณะ
   จำนวนนักศึกษา
   แผนงาน/โครงการ
   หลักสูตรที่เปิดสอน

   KM คณะครุศาสตร์
   สารจากคณบดี
   สารสนเทศประกันคุณภาพ FIS
   สารสนเทศประกันคุณภาพ MIS
   คณาจารย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ
   รายงานการประชุม
   บริการดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

    บทความงานวิจัย
    บันทึกกิจกรรมนักศึกษา
    ประเมินกิจกรรมนักศึกษา
    ทำเนียบศิษย์เก่า
    ครูสอนดีกำแพงเพชร
    ประมวลภาพกิจกรรม


.
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  
คณะ
      คณะครุศาสตร์
      คณะวิทยาการจัดการ
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   สำนัก
      สำนักงานอธิการบดี
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
      สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
   ศูนย์
      ศูนย์ภาษา
      ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตฯ
   หน่วยงานอื่นๆ
      มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด
      สภามหาวิทยาลัย
      สภาคณาจารย์และข้าราชการ
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      สถาบันวิจัยและพัฒนา
      ดุษฎีบัณฑิต
      โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
      โรงแรมน้ำเพชร
.

. สำหรับคณาจารย์
   สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
   บัญชี 3 มิติ 3D GF
   เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   สารสนเทศการบริหารแผนกลยุทธ์ 
   การบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   ปฏิทินกิจกรรม 
   สารสนเทศงานบริการวิชาการ
   ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพฯ 
   บริการอีเมล์สำหรับบุคลากร 
   กรอกผลการเรียนออนไลน์
   ตรวจสอบผลการเรียนเพื่อจัดทำ มคอ.5
   ตรวจสอบข้อมูลตารางสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอน
   สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน 
   มคอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EDU : Social Network
.
       
                 
.
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         .จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  :
Website counter
Online จำนวน  :
 
Bachelor of Elementary Education Program in Faculty of Education
Kamphaeng Phet Rajabhat University
96 Moo 1, Tumbol Nakornchum, Amphor Muang, Kamphaeng Phet. 62000 Phone : 055706555  To 3291
elementary.kpru@gmail.com